Избиране на представители на работниците и служителите

Избиране на представители на работниците и служителите

Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи.

Общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието. Често обаче организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание и тогава по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците – то се състои от избраните представители на работниците и служителите.

Някои нормативни документи, изискват избирането на такива представители и включването им в различни комисии. (Например, включване на представители на работниците и служителите в комисия по трудоустрояването, съгласно  чл.2  от Наредбата за трудоустрояване.)

Вижте още случаи, при които се изисква задължителна консултация с представителите на работниците и служителите, съгласно Кодекса на труда

Процедура за избиране на представители на работниците и служителите

Същността и съдържанието на процедурата се състоят в установените от Кодекса на труда ред и условия за избиране на представители на работниците и служителите в дадено предприятие.

1.Работниците и служителите на общо събрание избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Общото събрание (събранието на пълномощниците) е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците).

Заповед за свикване на общо събрание (.doc)

2.Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

3.Броят на представителите на работниците и служителите се определя предварително от общото събрание, както следва:

  • за предприятия с 50 до 250 работници и служители – от 3 до 5;
  • за предприятия с повече от 250 работници и служители – от 5 до 9;
  • за организационно и икономически обособени поделения – от 1 до 3.

4.Общото събрание определя реда за провеждане на избора, включително начина на гласуване.

 5. Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

6.Представителите на работниците и служителите се избират за срок от една до три години. 

7.Те се освобождават предсрочно:

  • ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер;
  • при системно неизпълнение на функциите им;
  • при обективна невъзможност да изпълняват функциите си повече от 6 месеца;
  • по тяхно искане.

Образец на протокол след провеждане на общо събрание (.doc)

Сподели

Подобни статии