Годишен анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Годишен анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Съгласно  чл. 10 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби длъжностните лица следва периодично през годината и за всяка изтекла година да изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд. Този анализ следва да се обсъжда и в комитетите и групите по условия на труд.

Тъй като няма нормативни изисквания за обхвата и съдържанието на този анализ ви предлагаме примерна форма, която можете да редактирате според вашите нужди и да използвате графики, схеми или картинки.

Образец на анализа във формат .doc, можете да изтеглите от тук: Примерен анализ

В примерния годишен анализ условно сме разделили анализа на две части: анализ на дейността и анализ на състоянието, както е записано в Наредбата.

В анализа на състоянието са включени факти относно моментното състояние на организацията по отношение състоянието на условията на труд (естество и организация на работа, фактори на работната среда, трудов травматизъм), а в анализа на дейностите са разгледаните, извършените през годината дейности по отношение на: оценката на риска, личните предпазни средства, знаци и сигнали за безопасност, противопожарни и противоаварийни мерки, периодичните медицински прегледи и изготвени анализи и становища, обученията по БЗР и извършените проверки през годината от различни контролни органи.

Годишният анализ може да се използва като база за изготвяне на програмата по БЗР за следващата година, като самата тази програма може в последствие да се използва и за годишния анализ на дейностите като се отчита и анализира спрямо нея какво е изпълнено, какво следва да се развива и т.н.

Вижте още:

Задължения на длъжностното лице по БЗР

Програма по БЗР

 

Сподели

Подобни статии