Чести предписания на ИТ – Трудово досие

В поредицата „Чести предписания на ИТ“ разглеждаме често даваното предписание от Инспекция по труда за правилното окомплектоване на трудовите досиета, съгласно нормативните изисвания.

Предписание:

Трудовите досиета на работещите да се окомплектоват съгласно изискванията на чл. 1 от Наредба №4 от 11.05.1993г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор / ДВ бр. 44/93г. /

Нормативно основание:

НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, издадена от министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.1993 г., изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г.

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 ДВ, бр. 99 от 2017 г.) За сключване на трудов договор са необходими:
1. (изм. ДВ, бр. 99 от 2017 г.) документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.
(2) (Нова ДВ, бр. 99 от 2017 г.) Когато документът по ал. 1, т. 2 е за придобито висше образование в чужбина, административен орган, който е работодател, е длъжен да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред.

Чл. 2. Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

Чл. 3. Посочените в чл. 1 документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор и конкурс.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Кодекса на труда и отменя Наредба № 16 от 30 декември 1986 г. (ДВ, бр. 15 от 1987 г.).

 

Вижте още в темите:

Трудов договор и възникване

Длъжностна характеристика

Електронно трудово досие

 

Сподели

Подобни статии