Чести предписания на ИТ

В поредицата от теми „Чести предписания на ИТ“ ще ви представим на базата на нашия опит едни от най-често даваните предписания след проверки от Инспекция по труда, както и необходимите документи, с които трябва да разполагате във връзка с предписанията.

Предписание от ИТ:

В обекта, работодателят да държи на разположение на контролните органи екземпляр от Правилника на вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за време на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, съгласно чл. 403а, ал.1 от Кодекса на труда. Писмено да бъде определено длъжостно лице/лица, които да представляват работодателя пред контролните органи на Инспекция по труда.

Нормативно основание: Кодекс на труда

Чл. 403а. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.
(2) Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.
Документ:
Образец на заповед за определяне на длъжностно лице, можете да изтеглите тук: Образец (.doc)

Сподели

Подобни статии