Физиологичен режим на труд и почивка

Физиологичен режим на труд и почивка

Нормативна уредба:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

На основание чл. 12 от Закона е издадена и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Задължително ли е да се въведе физиологичен режим на труд и почивка?

Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато:

1. работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда
2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа
3. има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд

4. с определен нормативен акт се въвежда изискването за въвеждането (Например: чл. 8 от  Наредба№ 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи)

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

Физиологични режими на труд и почивка се разработват за конкретен вид труд в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите. Например един ще е физиологичният режим на труд и почивка за работещите с видеодисплей и друг – за тези, които са заети в строителството.

Физиологичните режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.

Кой следва да разработва физиологичните режими на труд и почивка?
Съгласно Наредбата работодателят следва да възложи на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.
В приложение към наредбата са дадени общи изисквания за разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, които включвт определяне на общото време за регламентирани почивки през работния ден (работната смяна),  техният брой, продължителност и ред на ползване.

Определеното време за почивки във физиологичният режим на труд и почивка включва ли се в общото работно време?

Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване и времето за почивките се включва в рамките на работния ден (работната смяна).
Регламентираните почивки следва да се провеждат извън работното място в специално обзаведени помещения или зони за почивка, които работодателят осигурява.

Какви са видовете почивки, които могат да се включват?

Наредбата разглежда три вида почивки в зависимост от начина на използването им: активни, полупасивни и пасивни, като видът следва да се съобрази и определи от преобладаващия вид натоварване и конкретните фактори на работната среда. Работодателят информира работещите за най-подходящият вид регламентирана почивка във връзка с изпълняваната от тях работа, но работещите имат право сами да избират начина на тяхното прекарване.

Оценка на въведения физиологичен режим на труд и почивка:

Оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва една година след въвеждането му. Оценката се прави от службата по трудова медицина или от специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, на основата на физиологични и здравни критерии.
За повече информация или нужда от помощ за изготвянето на подходящ режим на труд и почивка във вашето предприятие можете да се свържете с нас тук: Контакт

Сподели

Подобни статии