Фактори на работната среда и срокове за измерване

Фактори на работната среда и срокове за измерване

Контрол на различните фактори на работната среда и срокове съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.

Съгласно наредбата контролът, придружен с необходимите измервания на различните фактори на работната среда, се извършва съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.

В таблицата разработена от нас, можете да проследите сроковете за измерване за най-разпространените фактори на работната среда:

Фактори на работната средаНормативно основание, регламентиращо необходимостта и периодичността на измерванията за различните фактори на работната среда
 

 

1.

 

 

Осветеност

1.  Качествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2  от Наредба № 7 от 1999 г.* се установяват с периодични измервания
2.  Степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгласно чл. 381  от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането се измерва най-малко веднъж годишно
2.ЕлектробезопасностИмпеданс на контура „фаза – защитен“ проводникСрокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години  –   чл. 267  от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
3.Съпротивление на изолациятаСрокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на 3 години  –  приложение 12  от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
4.Защитни заземителни инсталацииСрокът е веднъж годишно –  чл. 261   от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на електро обзавеждането.
5.Мълниезащитни заземителни инсталацииСрокът е веднъж годишно  –  приложение 9 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.
6.Дефектнотокови защитиСрокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години  –   чл. 268  от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
 

 

 

7.

 

 

 

Микроклимат

1. Чл. 14 от НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, Издадена от МТСП и МЗ, обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.
2. Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217   от Наредба № 7 от 1999 г.*  –  Контролните  измерванията на тези фактори на работната среда следва да се провеждат най-малко с периодичността на оценката на риска
 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Шум

1. Съгласно  чл. 4 ал. 1   от Наредба № 6 от 15.08.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани
2. На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно  чл. 135   от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия
 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Вибрации

1. Съгласно  чл. 5 ал. 1   от Наредба № 3 от 5.05.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, работодателят е длъжен да оцени, а при необходимост и да измери нивата на вибрации, на които работещите са изложени.
2. Проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации, съгласно  чл. 144   от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се извършва периодично, както и след всеки ремонт. Резултатите се описват в оценката на риска. При липса на ремонти – измерванията на тези фактори на работната среда следва да се провеждат с периодичността на оценката на риска – чл. 217   на Наредба 7/1999 г.
 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Химически агенти и прах

В зависимост от вида и степента на вредност на веществата, съгласно  чл. 98   и  чл. 108   от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места. При наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:·        концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;

·        съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.

Контролните  измерванията да се провеждат най-малко с периодичността на оценката на риска (чл.217 от Наредба № 7 от 1999 г.)

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Вентилация

Съгласно  чл. 124 и  чл. 127.  ал. 1   от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., Производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения. Сроковете за контрол не са определени нормативно. Контролът се определя от предназначението на вентилацията, концентрацията на веществата, които изхвърля в атмосферата. Контролните измерванията се провеждат с периодичността на оценката на риска (чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. ) като резултатите се описват в документция, описана в  чл. 170, ал. 1 и 3   от Наредба № 7 от 1999 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрически, магнитни и електромагни полета и лъчения нейонизиращи и йонизиращи)

Съгласно  чл.147   от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., на работни места с наличие на полета и лъчения не се допуска превишаване на максимално допустимите стойности на интензитета им или на установената продължителност за пребиваване на работещи в тях – осигуряват се КИП.При работа в условия на електромагнитни лъчения от радиочестотния и микровълновия обхват се спазват установените норми, съгласно БДС 14525-90 и БДС 17137-90.

– БДС 14525–90 – Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни. Допустими стойности и изисквания за контрол – т. 2 –Изисквания към контрола на радиочестотните ЕМП, в обхвата  от 0.6 до 300 МНz.

Контролът  по спазване на максимално допустимите стойности на ЕМП трябва да се осъществява чрез измерване на интензитета и плътността на енергийния поток на ЕМП на постоянните работни места и на места с евентуално пребиваване на персонала, изложен в производствени условия на въздействието на ЕМП. Съгласно т. 2.3. измерването се извършва периодично веднъж на две години, както и при:

а)  приемане на експлоатация на нови съоръжения, излъчващи електромагнитна енергия;

б) при внасяне на изменения в конструкцията на действащите съоръжения, излъчващи електромагнитна енергия;

в)  при изменение в конструкцията на средствата за защита от въздействие на ЕМП;

г)   при изменение в схемата на свързване на излъчващите елементи и режима на работа на съоръженията, излъчващи ЕМ енергия;

д)   при организация на нови работни места;

е)   след извършване на ремонтни работи по съоръженията, излъчващи електромагнитна енергия.

Допуска се да не се извършват периодични измервания на интензитета на ЕМП в случаите, когато съоръжението не работи в режим на излъчване чрез антена или друг елемент, предназначен за излъчване в околната среда, а също и когато номиналните мощности не превишават 2,5 W в честотния обхват от 0.06÷3 МНz , 400 mW в обхвата над 3÷30 МНz и 100 mW  при честоти над 30÷300 МНz (т. 2.4. от стандарта).

– БДС 17137 – 90 – Охрана на труда. Полета електромагнитни микровълнови. Допустими стойности и изисквания за контрол – т. 2 – Изисквания към контрола на радиочестотните микровълнови ЕМП, в обхвата  от 300 МНz  до 300 GНz.

Изискванията за контрола за спазване на максимално допустимите стойности на микровълновите ЕМП, както и начина по който се провежда са абсолютно идентични с тези в БДС 14525 – 90 – измерването се извършва периодично веднъж на две години  като съгласно т. 2.4.  се допуска да не се правят периодични измервания на плътността на енергийния поток на ЕМП в случаите, когато съоръжението не работи в режим на излъчване чрез антена или друг елемент, предназначен за излъчване в околната среда, а също и когато номиналните мощности на съоръженията по паспортни данни не превишават 100 mW. Важна контролирана величина, която изразява количеството погълната енергия е специфичната погълната мощност W/kg (SAR – Specific absorption rate), която представлява погълнатата енергия от единица маса за единица време от биологичния обект при външно облъчване.

Йонизиращи лъчения – провежда се мониторинг на радиационните характеристики на работната среда в съответствие със Закона за здравето, съгласно  чл. 32   от Наредба за основните норми на радиационна защита, Приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г., Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г. – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Сподели

Подобни статии