Трудови правоотношения

Кодексът на труда (КТ) урежда трудовите отношения между работодателя и служителя работника, както и други непосредствено свързани отношения. Целта на КТ е да осигури свобода и закрила на труда, достойни и справедливи условия на труд, както и осъществяване на коректен социален диалог между работниците, работодателите и държавата за уреждане на трудовите отношения. В Кодекса на труда са уредени отделните видови трудови договори, тяхното сключване, форма и съдържание, правата и задълженията на работник и работодател и санкциите, в случай на тяхното неспазване. В обхвата на КТ са включени още и начините за прекратяване на трудовите правоотношения, дисциплинарна и имуществена отговорност и видовете обезщетения.


Можем да бъдем полезни по различни въпроси, свързани с трудовите отношения, както и с изготвянето на конкретни документи в тази връзка, като: длъжностни характеристики, правилник за вътрешния трудов ред, правила за работната заплата и др.

Вижте още: