Уведомления за трудови договори

Работодателят трябва да изпрати уведомление по чл. 62, ал. 5  от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция в НАП при сключване, изменение или прекратяване на трудов договор.

Изключение – не се изпраща уведомление при сключване и прекратяване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Работодателят следва да представи на работника или служителя копие от уведомлението, заверено от ТД на НАП. За удостоверяване на връчването е необходимо служителят да се подпише срещу името си в справката, издадена от НАП ( чл. 4, ал. 3 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). Работодателят трябва да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и на органите по приходите на НАП ( чл. 4, ал. 4 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда).

Редът за сключване на самият трудов договор, неговата форма, съдържание, времетраене и прекратяване са регламентирани в Кодекса на труда (КТ). Докато задълженията за изпращане на уведомлениията за сключването, изменението или прекратяването на трудов договор, сроковете за това и данните, които трябва да съдържат са нормативно уредени в Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Кои промени в трудовия договор се обявяват в НАП и какви са сроковете за подаването на уведомлението:

 • Сключване на трудов договор – в тридневен срок от сключването му.
  • Съгласно Кодекса на труда уведомление за сключване на трудов договор след тридневния срок се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда;
 • Изменения на трудовия договор, които се обявяват в НАП – в тридневен срок от изменението: 
  • изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора, както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ ;
  • промяна на работното място на работника/служителя в друго населено място, с което се променя кодът по Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населените места, освен в случаите на командироване в страната или чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
  • издаване на постановление по реда на чл. 405а от КТ – когато контролните органи на инспекцията по труда установят, че отношенията при предоставянето на работна сила не са уредени като трудови правоотношения, издават постановление, с което обявяват съществуването на трудовото правоотношение.
 • Прекратяване на трудов договор – в седемдневен срок от прекратяването.

Важно: Сроковете започват да текат от деня, следващ възникването на съответното обстоятелство.

Сподели

Подобни статии