Уведомяване на служителите за оставащи отпуски

Уведомление за оставащи отпуски, съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Предлагаме образец на индивидуално писмо-уведомление за оставащи отпуски за всеки работник, като е добре то да бъде изготвено в два екземпляра. Единия следва да остане за работника, а другия, подписан от него, да се съхранява в личното му трудово досие. По този начин се свежда до минимум възможността за тълкувания дали въпросният служител или работник е бил уведомен от работодателя.

Образци уведомление за оставащи отпуски:

Уведомление за отпуски (.pdf)

Уведомление за отпуски (.doc)

Съществува и практиката на самия фиш за заплатата за декември да има позиция, в която да са посочени оставащите дни. Така всеки служител, който получи фиш ще е уведомен.
Може да се напише и допълнително съобщение, което да се разпространи по e-mail, служителите  да обърнат внимание на тази позиция във фиша.

Сподели

Подобни статии