Трудоустрояване 2017

Наближава крайният срок за определяне на местата за трудоустроени лица.

Във връзка с изпълнение разпоредбите  чл. 315, ал.1   от КТ и Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ),
Работодател с персонал над 50 работници и служители е длъжен ежегодно, но не по-късно от края на месец януари:

1. Да определи работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, съгласно чл. 315, ал.1 от Кодекса на труда;

2. От общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания, съгласно чл. 27, ал.1 от ЗИХУ;

3. Да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените по т. 2 места, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗИХУ;

4. В 14 (четиринадесет) дневен срок да обяви свободните места – незаети от хора с трайни увреждания, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗИХУ в Агенцията по заетостта.

Сподели

Подобни статии