Трудов договор и възникване на трудово правоотношение

Трудов договор и възникване на трудово правоотношение

Съгласно  чл.128б от КТ   работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник и служител, като то трябва да се създаде при постъпване на работа и да съдържа необходимите документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

В този материал ще се спрем подробно на документите, свързани с възникването на трудовото правоотношение и по-специално на трудовия договор.

Вижте тук кои са основните разлики между трудов и граждански договор?

Сключване на трудов договор

Задължителните документи за сключване на трудов договор са посочени в Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов до­говор на МТСГ. За една част от документите са приложими копия, а други се съхраняват в оригинал. Упоменатите в наредбата документи са:

 1. Личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага; Не е задължително и правилно да се пише друга информация от личната карта на работника освен неговите три имена, ЕГН и постоянен адрес в бланката на трудовия договор. Не е правилно да се правят копия от личните карти и да се съхраняват в личното досие.
 2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; От тези документи в трудовото досие се съхраняват копия, заверени „вярно с оригинала“ от служителя, който ги е приел.
 3. Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж. Може да се направи копие на трудовата книжка или друг документ, който удостоверява стажа след като се вземат необходимите данни за назначение.

Съгласно  чл.348, ал.2 от КТ   – когато работникът постъпва за първи път на работа той удостоверява това с декларация и работодателят е длъжен да му издаде трудова книжка. Тази декларация също следва да се прибави към трудовото досие.

 1. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 2.  Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
 3. Разрешение от Инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Чл. 2 от същата наредба предвижда, че работодателят може да изисква и други документи, различни от горепосочените, когато това е предвидено или произтича от закон или нормативен акт.  Такива документи могат да бъдат шофьорска книжка, електронна карта на водача, когато се назначават шофьори и т.н.

Важно!

Личните данни, които се съдържат в документите, които работодателите трябва да обработват и съхраняват в трудовото досие могат да се използват само за нуждите на дейността и могат да се обработват в електронен и писмен вид съгласно Закона за защита на личните данни. Новият регламент за защита на личните данни, който влиза в сила от 25 май 2018г. въвежда по-строги изисквания по отношение на необходимото съгласие за предоставяне на лични данни от страна на физическите лица.

Добре е всеки работодател да направи анализ какви лични данни съхранява и обработва и има ли законово основание за това. Ако няма такова основание, следва изрично да изиска съгласието на служителите и работниците си. Много често има неща, които изглеждат естествена част от трудовото правоотношение като например допълнителните придобивки – ваучери за подаръци, карти за транспорт и спорт, допълнително здравно здравно осигуряване. Даването на данните на служителите на фирмите, доставчици на тези услуги, не е част нито от законово задължение, нито от изпълнение на договор – двата случая, когато не се изисква изрично съгласието на служителите за обработка на данните. За да се разреши проблемът може да се подходи като в договора включим още при подписването му с всички служители изрична клауза че служителят ще получава конкретна придобивка, която ще бъде предоставяна от конкретно юридическо лице и в тази връзка работодателят ще му предостави конкретни данни на служителя.  По този начин служителят би изразил  съгласието си за обработване на данните за тази нова цел в рамките на самия договор.

Но предвид изискването на Регламента клаузите за личните данни да бъдат разбираеми, разграничими от останалото съдържание на един документ е препоръчително цялата информация за личните данни да бъде изведена в отделен документ.

Вижте повече по темата Нов Регламен за защита на личните данни

На база на необходимите документи за сключване на трудов договор, предоставени от служителя, работодателя от своя страна съставя трудовия договор.

Съдържание на трудовия договор

Трудовият договор задължително се сключва в писмена форма в два екземпляра – единият екземпляр получава работникът или служителят, а другият остава за работодателя. Минималните реквизити, които трябва да се съдържат в трудовия договор се регламентират от КТ, както и в неговите допълнителни разпоредби. Реквизитите са:

 1. Номер на трудовия договор и дата на сключване;
 2. Основание за сключване на договора ( чл.67  , чл.68 чл.69чл. 70 , чл. 230 или чл. 235  от КТ );
 • Наименование на фирмата, седалище, адрес на управление и Идентификационен код на фирмата по БУЛСТАТ или по ЗДДС;
 • Трите имена на управителя на фирмата, постоянен адрес и ЕГН;
 • Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН. Въпреки разпространената практика, в трудовият договор не е задължително и правилно да се пишат даните от личната карта на работника или служителя;
 • Вид и степен на образование, ако за длъжността се изисква;
 • Наименование на длъжността. Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България.
 • Това именно е длъжностната характеристика, чието изготвяне и разяснение също е задължение на работодателя. Той трябва да връчи екземпляр от длъжностната характеристика на наемания работник още при сключването на трудовия договор.

  Повече за длъжностната характеристика можете да прочетете ТУК.

  1. Място на работа. Обикновено се има предвид града, в който ще се изпълнява трудовата дейност, но мястото на работа може да се определи и изрично като например: Цех 1 в „Захарна фабрика“, гр. София.
  2. Продължителност на работния ден или седмица. Стандартната продължителност на работния ден или седмица в България е 5 дневна работна седмица с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. (8 часа на ден).
  3. Времетраене на договора и за какъв период се сключва. Договорът може да е безсрочен или срочен, както и да има срок на изпитване. Ако не е уговорено изрично друго се счита, че договорът е сключен за неопределено време. Срочният договор не може да бъде за повече от 3 годиниАко е договор за изпитване, трябва да се определи продължителността на изпитателния срок.                          
  4. Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски. Минималният платен годишен отпуск е в размер на 20 работни дни според Кодекса на труда, но може да бъде уговорен и по-голям размер, освен в случаите, когато това се изисква нормативно.
  5. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата). Освен основното и допълнителните трудови възнаграждения, трябва да се спомене и периодичността на тяхното изплащане, например възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово до … дата и окончателно до дата …
  6. Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, който не може да надхвърля 3 месеца. За прекратяването на срочен трудов договор, срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
  7. Начало на изпълнение на трудовия договор – (до 3 дни след сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в НАП, съгласно НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда. Работникът или служителят не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа. Уведомленията се попълват и подават писмено по образец или по интернет, като в този случай се използва софтуерен продукт на НАП за генериране на файла.

  Ако работникът не постъпи на работа в уговорения срок от получаването на документите (ако срок не е уговорен, то срокът е едноседмичен) и няма уважителни и независещи от него причини, за които предварително е уведомил до изтичането на срока, договорът се счита за невъзникнал. 

  15. Подписи на двете страни по договора

  Допълнителни елементи на трудовия договор

  В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, но те не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона или с колективен трудов договор.

  При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателя е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени. Трудов договор не може да се променя без писменото съгласие и на двете страни. Единственият случай, когато не се изисква съгласието на работника при промяна на трудовия договор е, когато тази промяна каса повишаване на трудовото възнаграждение.

  Образец на трудов договор, можете да изтеглите тук:

  Образец (.doc)