Застраховка трудова злополука и коефициент на трудов травматизъм за прилагане за 2022г.

Застраховка трудова злополука и коефициент на трудов травматизъм за прилагане за 2022г.

Новите икономически дейности, които са добавени  в заповедта са:

  • Производство, некласифицирано другаде – 32
  • Производство на хранителни продукти – 10

Има и една отпаднала дейност:

  • Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 37

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тази мярка е задължителна за предприятията в икономическите дейности, в които рискът от трудова злополука е равен или по-висок от средния за страната. Задължението за застраховане не се отнася за работещите, които работят в администрацията на предприятието, или изпълняват задачи, които са спомагателни и не са в пряка връзка с основната му дейност.

Вижте повече в Процедурата по определяне на работните места и длъжности, които да бъдат застраховани

 

Сподели

Подобни статии