Процедура по създаване на КУТ/ГУТ

Процедура по създаване на КУТ/ГУТ

Процедура по създаване на КУТ / ГУТ

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да създаде комитет или група по условия на труд, ако има назначени пет и повече работници и служители, като за целта:

1. За създаване на КУТ или ГУТ, съгласно  чл.27 от ЗЗБУТ и на основание чл.6 от КТ , работодателят свиква общо събрание на работниците и служителите (или събрание на пълномощниците). На това събрание трудовият колектив избира своите представители в КУТ/ГУТ.

2. В протокол от общото събрание се записва броя на избраните чрез гласуване представители от страна на работниците и служителите с техните имена. Гласува се мандата на избраните представители (1, 2 или максимум 4 години).

3. Работодателят определя със заповед своите представители ( с име и длъжност) и кой ще бъде председател на комитета. (Тази стъпка отсъства при ГУТ, тъй като групата се състои само от работодателя и един представител на служителите.)

4. Работодателят учредява КУТ/ГУТ, като се спазват принципите на създаване на КУТ / ГУТ и крайния срок за обучение на КУТ/ГУТ съгласно Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Принципи на създаване на КУТ/ГУТ

  • Председател на КУТ/ГУТ е работодателя (собственик, управител, изпълнителен директор и т.н.) или упълномощено от него лице, когато се формира КУТ.
  • Зам. председател – избира се от вече избраните представители на работниците (при ГУТ това е единственият представител).
  • Членове – равен брой представители от страна на работодателя и от страна на работниците и служителите.

5. След избора на представители се провежда първото заседание на КУТ/ГУТ, на което се обсъждат и протоколират:

  • Правилата за работа
  • Програма за организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ и намаляване на професионалния риск с конкретни срокове, отговорници и финансов ресурс.

Ако все още не е направена оценка на риска се обсъжда и приема следващата точка:

  • Програма за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Въз основа на тази програма работодателят издава заповед за реда и периодичността на извършване на оценка на риска.

6. В рамките на един месец от избирането им представителите в КУТ/ГУТ следва да преминат първоначално обучение по утвърдена програма.

7. Второ заседаниесе провежда  не по-късно от три месеца след първото заседание и на всеки три месеца след това. На заседанията на КУТ/ГУТ могат да се обсъждат всякакви въпроси, свързани с работния процес, конкретни проблеми и др. Основната цел на КУТ/ГУТ е да подпомага, контролира и координира участниците в процеса на изграждане на здравословни и безопасни условия на труд. Работодателят въз основа на решенията на КУТ издава съответни заповеди, инструкции, правила и др. за здравословни и безопасни условия на труд. По-детайлно правата и задълженията на комитетите и групите по условия на труд са регламентирани в  ЗЗБУТ, чл.29.

Сподели

Подобни статии