Становища от Служба по трудова медицина

Становища от Служба по трудова медицина

Какви становища и заключения са задължени да издават службите по трудова медицина

Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина определя основните дейности на службите по трудова медицина, които са регламентирани със ЗЗБУТ.

Един от основните ангажименти на службата по трудова медицина е наблюдението и анализът на здравното състояние на работещите. Именно по отношение на този аспект е и ангажиментът на СТМ за издаване на заключения и становища.

Наредбата посочва, че Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателя при организирането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и изготвят заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
Заключението трябва да се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец съгласно приложение № 4 на наредбата, като задължително следва да се предостави и на работодателя и на работещия.

Профилактичните медицински прегледи на работещите в Р.България са задължителни. Организацията и провеждането им е ангажимент на Работодателя, подпомаган и консултиран от Службата по трудова медицина. По дефиницията прегледите се разделят на:

    • предварителни – целящи да установят физическата и, при специални случаи, психическа, пригодност на кандидата за изпълняваната работа;
    • периодични – целящи да определят степента на въздействието на работната среда върху здравето на работещите и да открият първите симптоми на отключващите се промени във здравето – при наличието на такива.

Колкото по-специфични са условията на труд във фирмата, толкова по-стриктно трябва да подхожда работодателя към първоначалния подбор на персонала. Ако предварителните медицински прегледи са проведени формално, без да се отчитат медицинските противопоказания за определени видове работи, последиците могат да бъдат много тежки. Ако работното място е заето от лице, чиито физически и/или психически характеристики са неподходящи за изпълняваната професионална дейност, това лице сравнително бързо може да развие тежко заболяване от професионален или от общ характер. Работодателят ще бъде изправен пред необходимостта да компенсира загубата на работоспособността /временна или трайна/ на лицето и в същото време да търси нов работник за извършване на работата. За да се избегнат подобни негативи, е необходимо при постъпване на работа да бъдат изисквани следните документи:

  • становище за здравно състояние на работещия, предоставено от СТМ, обслужваща предишната месторабота;
  • данните за общопрактикуващия лекар на кандидата за работа.

Периодичните профилактични медицински прегледи се провеждат с установена от Законодателя честота. Броят на специалистите, участващи в прегледите, както и обемът на лабораторните и инструментални изследвания, са задължителни по закон и се базират върху дългогодишните медицински наблюдения от специализирани профилактични звена. При желание работодателят може да разшири обема на прегледите, включвайки допълнителни лекари-специалисти или по-специфични видове общовалидни лабораторни изследвания. Това ще бъде дефинирано като социален пакет със съответните счетоводни последици при отчитане на разходите. Намаляването на обема на прегледите не се допуска.

По данните от профилактичните медицински прегледи СТМ изготвя Заключение за пригодността на лицето към изпълняваната дейност /Приложение № 4 към чл.11 ал.5/.

При работа в обслужвано от СТМ предприятие, освен данните от медицински прегледи, специалистите от СТМ се нуждаят от :

  • копия от болничните листове на работника, за всяка календарна година;
  • копия от решенията на ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК – при наличие на такива;
  • актуални данни за промени в списъчния състав на фирмата;

Горепосочените сведения са необходими, за да бъдат спазени изисквания на раздел ІІ – чл.10 и чл.11 от Наредба №3 „За условия и реда на осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”. Това ще осигури възможността за поддържането от СТМ на Здравно досие на работещия /Приложение № 6 към чл.11 ал.10/ и ежегодното предоставяне на Обобщения анализ за здравното състояние на работещите/ Приложение № 5 към чл.11, ал.8/. 

Освен в тези случаи, определени в наредбата, СТМ разработва препоръки за работодателя и при трудоустрояване.

Съгласно чл. 13  от Наредба 3/2008 г. СТМ разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещите, които се нуждаят от специална закрила.

Ако предписанието е за трудоустрояване на същото работно място, то лекарят от службата по трудова медицина със своите знания може да прецени в какво се изразява заболяването, какво например означава противопоказание „тфт“ (тежък физически труд) и кога точно считаме физическия труд за тежък, както и в кои конкретни задължения има рискове, свързани с противопоказанията.

Въз основа на тези свои знания, лекарят ще даде становище, препоръка как точно да бъдат облекчени условията на работа на лицето, за да бъдат изпълнени предписанията.

Важно е да се отбележи, че съгласно съдебни решения в тази област даденото предписание от ТЕЛК/НЕЛК за преместване на конкретно посочена от ТЕЛК/НЕЛК длъжност от списъка по чл. 315 КТ  е задължително и не подлежи на допълнителна преценка от службата по трудова медицина или друг орган. Ангажиментът на службата по трудова медицина в този случай не е да даде становище дали трудоустрояването трябва да се осъществи, а при какви условия е препоръчително да се случи.

Сподели

Подобни статии