Срокове за архив на документи – ЗБУТ и Човешки ресурси

Срокове за архив на документи – ЗБУТ и Човешки ресурси

НОСИТЕЛИСРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ ОСНОВАНИЕ
Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа5 годиниНаредба РД-07-2/16.12.2009 г. – чл. 9. (2)
Декларации за трудови злополуки5 годиниНаредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки – в чл. 14, ал. 3
Здравни досиета на работещите50 годиниНаредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина – съгласно чл. 17, ал. 4
Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения50 годиниНАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стажЧл. 8. (1)

Сподели

Подобни статии