Разследване на трудови злополуки

Разследване на трудови злополуки

Кои са стъпките, които следва да се предприемат при разследване на трудови злополуки

Когато се прави разследване на трудови злополуки, те се анализират и се работи по бъдещо предотвратяване на подобни инциденти. Винаги трябва да се съблюдават няколко основни неща:

  1. Важно е да се съберат колкото е възможно повече факти и информация без да се определя чия е вината или отговорността за случилото се.
  2. Трябва да се поставят въпроси относно причината за злополуката дотогава, докато причините и последствията от злополуката не станат напълно ясни без да се вменява вина.
  3. Трябва да се планират мерки, които ще предотвратят появяването на същата злополука и да се вземе решение кога да бъдат приложени.

Разследването на трудова злополука, условно можем да разделим на няколко стъпки.

СТЪПКА 1- Разследване на фактите, причините и обстоятелствата

Веднага след злополуката трябва да се установи точно какво се е случило и какви обстоятелства са оказали влияние върху събитието. За тази цел трябва да се съберат всички факти, отнасящи се до злополуката – мнения, обяснения, възраждения, наблюдения. Ако е възможно следва да се направят снимки, да се приложат документи и чертежи, както и да се говори с всеки, който е видял какво се е случило или знае нещо за обстоятелствата, довели до злополуката.

Като помощ при разследване на трудови злополуки може да се използва следнната структура от въпроси:

Имало ли е нещо необичайно в работната ситуация?

Злополуките често стават, когато нещо е различно, тъй като една нова ситуация прави трудно осъществяването на контрол, тъй като много от източниците на опасност са неизвестни. При разследване на трудови злополуки, опишете какво е новото/различното в ситуацията, така че да бъде възможно да бъде направен анализ и в бъдеще да се повиши безопасността.

Злополуката при нормални условия и по време на нормално изпълняване на дейностите ли се е случила?

Злополуките често стават и при нормални условия, когато нищо не е необичайно. И все пак трябва да се проучи какво, според нормалната етика, се оказва, че не е като трябва- дали това, че е необходима особена бдителност и трябва да се обръща специално внимание на източниците на опасност или са били нарушени приложимите нормативни актове по безопасност?

Известен ли е бил рискът?

Важно е разследването да разкрие, дали пострадалият или някой друг е знаел за източника на опасност и дали на всички им е било известно какви са последствията в случай на злополука.

Причините трябва да се регистрират така, както ги е съобщил пострадалият и другите хора, които имат нещо общо със злополуката, за да се разбере защо източниците на опасност са били пренебрегнати.

Организацията и начина на работата изиграли ли са някаква роля за злополуката?

Организацията на работа – това са условията, които определят как да се извършва работата. Пример за организация на работа, която може да доведе до по-голям риск от злополуки е, когато работните процедури са твърде трудни или отнемат много време за изпълнение и биват пренебрегвани.

Поддържането и почистването недостатъчни ли са били?

Важно е при разследване на трудови злополуки да се погледнат условията и да се установи дали има предмети, които са в такова лошо състояние, че биха могли да допринесат за злополука (лошо поддържана машина, не добре поддържано осветление, неравни или заледени подове) и дали работната площадка не е била мръсна или в безпорядък.

Имал ли е пострадалият достатъчно опит, преминал ли е необходимите обучения, притежавал ли е изискваните правоспособност и квалификация?

Важно е да се отбележи, че извършването на една и съща работа от дълго време  само по себе си не  дава необходимия опит за предотвратяване на злополуки.  Превантивно действа съвкупността от обучението по безопасност, образованието, инструкциите за безопасност, придобития опит чрез практиката и познанията за риска. Притежаването на правоспособност и квалификация по безопасност предполага добри теоретични знания и практически умения за извършване на определени дейности и се доказва с документи.

Дали организацията на работното място е оказала някакво влияние върху злополуката?

Видът организация на работното място може както да намалява рисковете, така и да ги увеличава. Пример за това е модерно, но опасно обзавеждане с остри ръбове или организация на мебелите, така че да е невъзможно да се виждат или чуват предупредителни сигнали.

Характерът или формата на материалите изиграли ли са роля за злополуката?

Дизайнът и теглото, качеството и характерът на използваните материали могат сами по себе си да представляват източник на опасност- твърде тежки и груби ; с остри ръбове; опасни вещества; некачествени материали, които могат да се счупят по време на работа.

Работното оборудване изиграло ли е някаква роля за злополуката?

Машините и инструментите трябва да бъдат проектирани така че човек да може автоматично да ги използва по един безопасен и правилен начин. Една машина, която изисква от работника да научи 10 страници инструкции наизуст, сама по себе си представлява източник на риск.

Оборудването за безопасност недостатъчно ли е било?

Важно е да се отбележи дали средствата за безопасност са били налични, дали са били използвани, дали са били използвани правилно, дали са били в добро състояние или не и дали са работели нормално.

Има ли други обстоятелства, които са станали причина за злополуката?

„Други обстоятелства“ означава всичко останало, което до сега не е съобщено, но което може да има влияние върху злополуката, например: неразбирателство между хората, времето и др

СТЪПКА 2- Анализ на злополуката

По време на анализа трябва да се изяснят важните взаимоотношения, като се покаже веригата от причини, които са довели до злополуката. Необходимо е постоянно да се поставя въпроса „Защо?“. Коментари като „Пострадалият е бил небрежен“, може да представляват отговорите, но те никога не трябва да се приемат като окончателни отговори.

СТЪПКА 3- Набелязване на превантивни мерки

След изготвяне на анализа, работата по разследването на трудови злополуки трябва да завърши с това, случаят да бъде изяснен и да бъдат предприети превантивни мерки, за да се гарантира, че такава злополука няма да се случи отново.

Какви превантивни мерки са необходими?

След като за всички причини, довели до събитието се набележат мерки за отстраняването им могат да се подредят по приоритети. Мерките трябва да бъдат оценени и подредени според тяхната ефективност да предотвратяват подобни злополуки, както и по това, дали могат да бъдат приложени или не.

Съществуват ли другаде подобни рискове?

Опасността или ситуацията, които са били причина за злополуката може да се наблюдават и на друго място във фирмата и трябва да се направи оценка дали да се приложат и там същите превантивни мерки.

Кои превантивни мерки да бъдат приложени в по- кратък и в по- дълъг срок?

Изпълнението на превантивните мерки се регламентира в заповед, като се посочва срока за изпълнение и  отговорно  длъжностно лице  за всяка една от мерките и извършващият контрол по изпълнението на заповедта.

Трябва ли оценката на риска (ОР) да бъде променена?

Идентифицирането на опасностите и рисковите ситуации, които присъстват в злополуката, трябва да завърши с общ преглед на проблемите, свързани с условията на труд в предприятието.

Десет добри съвета при разследване на трудови злополуки

1. Отстранете тези вредни фактори на работната среда, които пречат на способността на работника да се концентрира и да проявява нужното внимание. Проверете дали физическото или психологическото състояние на работниците пречи на концентрацията и възможността им да забелязват рискови ситуации.

2. Инструктирайте и обучавайте работника по подходящ начин. Установете дали работниците са мотивирани да извършват съзнателно ствоята работа по безопасен начин. Ако нямат тази мотивация, установете кои фактори пречат това да се случва.

3. При разследване на трудови злополуки, обърнете специално внимание на рисковете, които са свойствени на работата и на това как да се избегнат опасните ситуации. Анализирайте ситуациите, които могат да задействат този риск.

4. Поддържайте машините, инструментите и техническите помощни средства в изправност, за да гарантирате, че износването няма да причини злополука. Проверявайте ги дали са надеждни по отношение на безопасността, напр. проверете дали газосигнализиращата система и аварийната вентилация работят.

5. Поддържайте чистота и осигурете разчистени коридори и места за складиране, а работните места поддържайте така, че да не са в безпорядък.

6. Стимулирайте безопасно поведение на работното място.

7. Направете здравето и безопасността позитивен елемент и ключова дума във вашата фирма.

8. Обсъждайте рисковете в ежедневната работа и се уверете, че всички гледат на това сериозно.

9. Създавайте култура, в която не се приема пренебрегване на безопасно поведение и такова поведение се счита за непрофесионално, защото такова пренебрегване представлява опасност и за други хора.

10. Докладвайте и анализирайте всяка злополука. Само по този начин може да се извлече поука от тях. Също така анализирайте и злополуките, които са били предотвратени / това се инцидентите/ – те често представляват предупреждение за това, какви промени трябва да се направят.

Вижте процедурата, която трябва да следвате при настъпила трудова злополука ТУК.

За информация относно обучения за разследване на трудови злополуки или помощ при оформяне на документите, свързани с трудови злополуки, можете да се свържете с нас през контактната форма: Контакт

Сподели

Подобни статии