Пoстъпване на работа на лица под 18 години

Пoстъпване на работа на лица под 18 години

Издаване на разрешение за работа на лица под 18 г. от Дирекция „Инспекция по труда“.

Основната регламентация се съдържа в Кодекса на труда – глава ХV, раздел І „Специална закрила на непълнолетните”. Допълнителна уредба се съдържа и в Наредба за работата на лицата, ненавършили 15 годишна възраст и Наредба № 6 от 2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Основното правило се съдържа в чл.301 ал.1 от КТ – „Минималната възраст за приемане на работа е 16г.” В определени от закона случаи е възможно наемането на работа на лица под тази възраст:

– могат да бъдат приемани на работа лица на възраст от 15 до 16 години за извършване на дейности, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение (чл. 301, ал. 2 КТ);

– на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие (чл. 301, ал. 3 КТ).

Необходими документи за издаване на разрешение за работа на лица под 18 г.:

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. работодателят подава:

 • ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА (Приложение 1 – актуален документ може да се изтегли от уеб сайта на ИТ) за всяко лице, което не е навършило 18 години до съответната Инспекция по труда. Към искането се прилагат следните документи:
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на които може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място заедно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Карта за проведен предварителен медицински преглед (копие заверено „Вярно с оригинала“);
 • Медицинско заключение (копие заверено „Вярно с оригинала“) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
 • За всички лица, подлежащи на задължително основно обучение, и за лицата, продължаващи своето средно образование, следва да бъде представена и служебна бележка за началото и края на учебните занятия от учебното заведение, където учи лицето (случаите, когато лицата се наемат по време на учебната година);
 • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години; (Приложение 2)
 • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г. (Приложение 3)
 • Копие (заверено „Вярно с оригинала”) на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено „Вярно с оригинала“) на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години
 • Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

След подаване на документите инспекцията пристъпва към тяхното разглеждане, като съобразно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. при непълнота или нередовност на документите в срок от 5 дни от датата на подаването на искането за разрешение, писмено уведомява подателя за констатираните нередности, като с уведомлението определя срок не по-малък от 5 дни за отстраняването им. В случай, че няма нередности по документите и са са налице необходимите за това предпоставки, дирекция „Инспекция по труда“ издава исканото разрешение в 7-дневен срок от подаването му.

Ако нормативни изисквания не са налице или макар да са налице, се установи, че конкретните условия на труд са вредни, тежки и опасни, компетентната дирекция отказва даването на разрешение.

Отказът за издаване на разрешение за работа на лица под 18 г. се обжалва по реда на АПК.

Сподели

Подобни статии