Дистанционна работа при извънредно положение/обстановка

Дистанционна работа при извънредно положение/обстановка

Работа от разстояние или надомна работа по време на извънредна обстановка

Считано от 14 май 2020 в България с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. е обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19. 

Със специална заповед на министъра на здравеопазването (№ РД-01-262 от 14.05.2020г. и удължавана със съответните заповеди за удъжаване на извънредната обстановка), са определени  и задължения към работодателите във връзка с организацията на труда и е установено задължението работодателите, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират дистанционна форма на работа за служителите си, което правно уредено в Кодекса на труда представлява “надомна работа“ или “работа от разстояние”.

Каква е разликата между “надомна работа” и “работа от разстояние”

И при двата типа работа става въпрос за организиране на работния процес извън помещения на работодателя, но съществената разликата между двете е, че работата от разстояние е свързана с използването на информационни технологии, предполага програмно (софтуер) осигуряване, интернет свързаност и т.н.

Надомна работа

При надомната работа, служителите работят на място по свой избор (най-често отново от дома си, но може и да е друго място) и може да се договори изрично дали служителят ще ползва свои собствени материали и оборудване или работодателят ще му предостави такива.

В Кодекса на труда (Чл. 107б., ал.3 и ал.4) е заложено и изискването да се води документация за всеки служител, който извършва надомна работа, която да може да се представи при евентуална проверка на Инспекция по труда.

Макар че информацията, която следва да се съхранява не е конкретно изброена, най-малко следва да можем да представим информация за конкретните служители, работещи на този режим, трудов договор и/или допълнителни споразумения, ако са сключване в тази връзка или заповед на работодателя за едностранно въвеждане на режима, документи и форми, чрез които се отчита работното време, документи, които доказват, че работодателя е осигурил безопасност и здраве на работа за тези служители, както за останалите си служители.

При този режим на работа служителите сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, включително периодите на почивки, което задължително налага актуализация на Правилника на вътрешния трудов ред, ако там предварително не е била предвидена възможност за дистанционна работа.

Работа от разстояние

При работата от разстояние работодателят осигурява за своя сметка необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му и други подобни. Може да се уговори използването на собствено оборудване на служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това, но работодателят продължава да носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на служителите, които извършват работа от разстояние. Служителите, които извършват работа от разстояние, носят отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. Ето защо е добре своевременно да актуализирате тези актове с оглед новата епидемична обстановка.

Как се въвежда надомна работа или работа от разстояние

Когато не е налице обявено извънредно положение или извънредна обстановка тези форми на работа са уредени в разпоредбите  Кодекса на труда  и условията се уговарят в индивидуалните трудови договори с работниците и служителите.

Измененията в чл. 120б на Кодекса на труда изрично предоставя правото на работодателя едностранно да възлага извършване на работа от разстояние или надомна работа за периода на обявена извънредна епидемична обстановка. По същество това е право за едностранна промяна на мястото на работа на работника или служителя, но изрично е забранено едностранно да се променят другите условия по трудовия договор.

Работодателят може да сам да определи срока, за който се възлага надомна работа или работа от разстояние като този срок не може да бъде по-дълъг от продължителността на извънредното положение.

След изтичане на срока на заповедта служителят трябва да се завърне на работното си място като не е необходимо това да бъде свързано с издаването на нова заповед.

За влизане в сила на заповедта не е необходимо съгласие на служителя, но е добре заповедта да бъде връчена на служителите срещу подпис, с оглед доказване, че те са запознати със нейното съдържание.

Според ал. 2 на чл. 120б от КТ със заповедта за възлагане се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2., които при нормални обстоятелства се определят в индивидуалните трудови договори. Ето защо с издаването на едностранна заповед на работодателеля, в нея трябва да бъдат посочени и следните условия: 

Във връзка с чл. 107в, ал 2 от КТ:

1. местонахождението на работното място;

2. трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане;

3. редът за възлагане и отчитане на работата;

4. начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;

5. консумативните разходи за работното място и заплащането им;

6. други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.

Във връзка с  чл. 107и от КТ:

Въпросите, свързани с работното място в дома на служителя, работното, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние.

Ако се налагат други промени, свързани с разпоредбите за надомна или работа от разстояние – следва да се сключат допълнителни споразумения към индивидуалните трудови договори на конкретните служители. Например в КТ не е посочена възможност за едностранно намаляване на трудовото възнаграждение в случай на извънредно положение, такова не е предвидено и в специалния ЗМДВИП, което означава, че би следвало да се сключи допълнително споразумение между работника/служителя и работодателя.

Необходими ли са промени в Правилника за вътрешния трудов ред? (ПВТР)

Когато се касае за надомна работа е необходима промяна в правилника най-малко защото, при този режим служителите сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, включително периодите на почивки и това следва да се отрази в ПВТР, ако в миналото такава възможност не е била предвидена и отразена.

Когато се касае за работа от разстояние съгласно Кодекс на труда и чл. 107л. (1):

Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние:

  1. се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с този кодекс, колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието;

Но ако работодателя чрез възможността за едностранно установяване на работа от разстояние не променя никакви други условия освен мястото на работа, не е задължен да промени правилника за вътрешния трудов ред, няма да е налице необходимост и от сключване на допълнителни споразумения.

Освен това съгласно Чл. 107з. (Нов – ДВ, бр. 82 от 2011 г.) от КТ:

(8) С индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя могат да се приемат правила, чрез които да се определят:

1. редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;

2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Доколкото разпоредбата дава възможност с вътрешни актове на работодателя да бъдат определени тези условия, то те могат да се определят и в самата заповед на работодателя за периода на извънредното положение.

Във всеки случай добре е Правилника за вътрешния трудов ред да е актуален и служителите да са запознати с него срещу подпис. Обикновено ПВТР съдържа регламентация на следните групи въпроси, изложени по-долу и ако извънредното положение налага някакви промени в тях е добре те да бъдат актуално отразени в правилника:

  • разпределението на работното време;
  • редуването (графика) на смените при работа на смени;
  • установяване на работно време с променливи граници, т. е. когато работникът или служителят сам определя началото и края на своето работно време, при условие че общата продължителност на работния ден съответства на установената с действащите нормативни актове, колективния трудов договор и индивидуалните трудови договори;
  • ползването на почивка за хранене в производствата с непрекъсваем процес на работа, което се осигурява от работодателя;
  • вътрешната организация в предприятието – функциите на отделните поделения (отдели, дирекции и др.), начина на осъществяване на сътрудничеството и комуникацията между отделните звена;
  • начина на приемане на различни по своето естество правила: технически и технологични правила, режим на противопожарна безопасност, правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и т. н.;
  • правила относно начина на съхраняване и експлоатация на повереното на работниците или служителите имущество;
  • правила относно начина на съгласуване на работата и оказването на съдействие на другите работници и служители;
  • регламентиране на допълнителни трудови задължения.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Често задавани въпроси на Инспекция по труда във връзка с извънредното положение/обстановка

Сподели

Подобни статии