Процедура при трудова злополука

Съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки,
Работодателят е длъжен при узнаване за настъпила трудова злополука, в рамките на 3 работни дни да регистрира злополуката в Националния осигурителен институт (НОИ), като за целта:

 1. Определя комисия, която провежда вътрешно разследване и събира свидетелски показания;
 2. Комисията изготвя протокол от вътрешното разследване;
 3. Попълва се декларация за трудова злополука според утвърден образец;
 4. Протоколът, декларацията, писмените обяснения и медицински документи, касаещи злополуката се предоставят на НОИ;
 5. НОИ издава разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова;
 6. В случай, че злополуката е приета за трудова, се вписва в регистъра за трудовите злополуки.

Преди да пристъпим към детайлно разглеждане на тези стъпки, ще уточним какво е  „трудова злополука”:

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Трудова злополука е и злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

 • основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
 • мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
 • мястото за получаване на възнаграждение.

Важно:
Ако в резултат на злополуката има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания, трябва да уведомите незабавно полицията, териториалното поделение на НОИ и инспекцията по труда.

П Р О Ц Е Д У Р А

за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

 1. След като имате информация за настъпила трудова злополука, първата стъпка е да издадете заповед за разследване на злополуката (изтеглете във формат .pdf или .doc), с която се определя и съставът на комисията за разследването й. Достатъчно е комисията да бъде съставена от трима човека, но е задължително в нея да бъде включен представител на комитета/групата по условия на труд. Предвид характера на разследването е препоръчително да бъдат включени и длъжностните лица по безопасност и здраве, както и съответните ръководители на отдела/цеха. При всички случаи, когато има данни за „нетравматично увреждане” (внезапна смърт на работното място, неясен механизъм на получаване на увреждането), в комисията се включват и лекарите – специалисти по трудова медицина. Полезен материал, относно стъпките, които трябва да се предприемат при разследване на една трудова злополука, можете да прочетете ТУК.
 2. В хода на разследването се събират писмени показания (изтеглете образец във формат .pdf или .doc) – в идеалния случай от пострадалия, лицето оказало първа помощ, друг свидетел или прекия ръководител на пострадалия. При липса на преки свидетели на злополуката са допустими писмени сведения от лицата, които последно са разговаряли/видели  пострадалия и/или лицата, които първи са открили пострадалия след злополуката.
 3. Резултатите от разследването се оформят в протокол в два екземпляра (изтеглете във формат .pdf или .doc), който съдържа данни за:
 • осигурителя;
 • пострадалите лица;
 • мястото и времето на злополуката;
 • свидетелите на злополуката и лицето, оказало първа помощ;
 • обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия (пострадалите) преди злополуката;
 • специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия (пострадалите) в момента на злополуката и свързания с това действие материален фактор;
 • отклонения от нормалните действия и условия и материалният фактор, свързан с тези отклонения;
 • начина на увреждане и материалният фактор, причинил увреждането;
 • допуснати нарушения на нормативните актове;
 • лицата, допуснали нарушенията;
 • необходимите мерки за недопускане на подобни злополуки.
 1. Следва попълване на декларацията за трудовата злополука (изтеглете във формат .pdf или .doc), която се изготвя в 4 екземпляра. Важно е да се отбележи, че ако има повече от едно пострадало при злополуката лице, декларация се подава отделно за всяко пострадало лице – отново в 4 екземпляра. Формата на декларацията е по утвърден образец.
 2. Когато всички тези документи са налични, се пристъпва към самото деклариране на трудовата злополука в НОИ. Прилагат се:
 • декларация за трудова злополука, попълнена в четири екземпляра;
 • екземпляр от протокола за извършено разследване от осигурителя;
 • писмени обяснения от пострадалия;
 • писмени обяснения от свидетелите на злополуката и лицата, оказали първа помощ.
 • копие на медицински документи (болничен лист, епикриза, др.)

Възможно е допълнително да бъдат изискани и копия на документи, свързани с трудовата дейност на пострадалото лице – трудов договор,  допълнителни споразумения, длъжностна характеристика и др.

 1. Въз основа на представените документи и доказателства, НОИ издава разпореждане (вижте как изглежда разпореждането тук) за приемане или неприемане на злополуката за трудова. Срокът за издаване на това разпореждане е 7 дни от деклариране на злополуката.
 2. В случай, че злополуката бъде призната за трудова, следва да се впише от определеното длъжностно лице в регистъра на трудовите злополуки в предприятието.
 3.  След всяка трудова злополука следва да направите извънреден инструктаж и в случай, че се налага – оценката на риска да бъде преразгледана, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 и Наредба 5/1999г.

Сподели

Подобни статии