Промяна в Наредба ЛПС 2021

Изменението на Наредба No 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С промените се осигурява въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации.

Приети са промени в чл. 17 от Наредбата и са актуализирани, свързаните с него Приложения 1,2 и 3.

В ал. 1 на чл. 17 се изброяват актуализираните приложения като техните наименования също са променени:

Чл. 17, ал.1: Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, посочен в приложение № 2, неизчерпателният списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение № 3.

В ал. 2 на чл. 17 също е направена съществена промяна като новото изискване е за провеждане на предварителни консултации при определяне на личните предпазни средства с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитетите/групите по условия на труд и службата по трудова медицина.

Чл. 17, ал.2: В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.

Самите актуализирани приложения също съдържат много и съществени промени:

  1. Приложение 1: Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с ЛПС в табличен вид
  2. Приложение 2: Неизчерпателен списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават
  3. Приложение 3: Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства.

Сподели

Подобни статии