Промени в наредби – март 2021

1.Промени в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

С Постановление № 29 от 01.02 2021 г., обнародвано в ДВ, бр.10 е измемена и допълнена Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

С изменението на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси към общите правила се добавят изисквания към складовете и организацията за екологосъобразно съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения (които са различни от отпадъци и са предназначени за употреба, разрешена в страната). Въвеждат се и най-новите изменения на регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и се прецизират правилата за съвместимост на класовете на опасност на химикалите. По този начин се осигурява контрол на риска за здравето и околната среда.

С актуализираната наредба можете да се запознаете ТУК

2. Промени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателните съоръжения

Правителството одобри изменение и допълнение в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС).

С промените се прецизират съоръженията, които се квалифицират като съоръжения с повишена опасност. Някои от сроковете за изрършване на периодични технически прегледи на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор, както и сроковете за извършване на някои проверки, които извършват лицата, поддържащи повдигателни съоръжения, също ще се променят.

С промените в наредбата се облекчава режима на регистриране на съоръжения с поришена опасност пред органите за технически надзор, като от регистрационния режим се изключват сапаните. Намалява се и административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1  от Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.

С актуализираната наредба можете да се запознаете ТУК

 

Сподели

Подобни статии