Промени в Правилника за прилагане на ЗХУ – април 2021

Промени в Правилника за прилагане на ЗХУ – април 2021

С постановление № 127 от 1 април 2021 Г. е изменен и допълнен Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания.
Направени са следните две важни допълнения, свързани с назначаването на лица с трайни увреждания и квотите по чл.38 от Закона за хората с увреждания.

 

  • Към чл.25 е създадена нова алинея, съгласно която:

(2) Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи по чл. 26, ал. 1.

Няма нормативно определено съдържание, което трябва да включва списъка.

  • Към чл.29 се създава нова алинея, съгласно която:

(6) Компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден.

Вижте всички приети изменения и допълнения в Постановлението

Сподели

Подобни статии