Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност

Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвиждат изменения и допълнения в Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма, в Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Измененията са обусловени от широкия кръг от контролни правомощия в разнообразни по характера си нормативни актове, вследствие на редица законодателни промени през 2014 и 2015 г., в резултат на които са вменени множество допълнителни задължения на Комисията за защита на потребителите, поради което е необходимо увеличаването на състава на Комисията за защита на потребителите с допълнителни 9 бройки. Допълнителните бройки в КЗП се осигуряват за сметка на намалението на числеността на ДАМТН със същия брой.

Целта на промените е и преструктуриране в администрациите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите с цел оптимизиране работата на общата администрация, преразпределение на функциите с оглед избягване на дублирането им, по-добро осигуряване на дейността на специализираната администрация и постигане на по-висока ефективност.

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bg. и d.chilibonski@mi.government.bg.

Източник: Министерство на икномиката

Сподели

Подобни статии

Коментирай