Програма по БЗР

Програма по БЗР

Нормативно основание: Съгласно  чл.16, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска 

Обикновено програмата от мерки за ограничаване и намаляване на риска се изготвя от оценителите и я получаваме в готов вид заедно с оценката на риска. Доколкото обаче оценката на риска в повечето случаи не се извършва всяка година е необходимо да актуализираме в началото на всяка година програмата за ограничаване и намаляване на риска също наричана и програма по БЗР.

Програмата обикновено се изготвя в табличен вид и включва описание на мерките или дейностите по БЗР, които предвиждаме да бъдат извършени в предприятието през съответната година със съответните срокове, отговорници и очакван бюджет.

Примерен образец на Програма по БЗР можете да изтеглите от следните линкове:

Програма (.pdf)

Програма (.doc)

Анализа на тази програма и отчета какво сме успели да изпълним и какво не, от планираните дейности може да стане основа и за необходимия анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ, който задължително се изготвя от длъжностните лица, съгласно  чл.10 от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Вижте още:

Годишен анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Сподели

Подобни статии