Проверяване на ръчните ел. инструменти

Проверяване на ръчните ел. инструменти

Съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения, които отразяват в специален дневник.

Примерна заповед можете да изтеглите ТУК.

Как се придобива квалификационна група?

Квалификационната група по електробезопасност се придобива или се потвърждава съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

Групите са от първа І-ва до пета V-та степен, като удостоверене за придобита група се издава за срок от 2 години, след изтичането, на който е необходимо потвърждаване на квалификационната група или придобиване на по-висока, ако има такава възможност.

Съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, трета квалификационна група, каквато се изисква, за лицето, проверяващо преносимите инструменти придобиват:
1. изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;
2. оперативният и оперативно-ремонтният персонал;
3. лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;
4. допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
5. настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.
За придобиване на трета квалификационна група се изискват:
1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;
5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.
За придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация най-малко:
1. без стаж – висше електротехническо образование;
2. един месец – стажанти от колежи и ВУЗ, обучаващи се по електротехническа специалност и положили изпит за електробезопасност при работа;
3. два месеца – трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;
4. три месеца – втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или висше техническо образование (неелектротехническо);
5. четири месеца – втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност (неелектротехническа);
6. шест месеца – основно/средно образование с придобита професионална квалификация.

Предстоящи дати на обученията за придобиване/потвърждаване на кв. група по ел. безопасност можете да видите в Графика

Как се попълва дневника за проверка на преносимите ел. инструменти?

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

Няма изискване за прошнуроване и прономероване на дневника. Можете да използвате готова бланка или да изготвите ваша с по-широки редове или колони, но е необходимо дневника да съдържа всички нормативно определени колони с информация.

Дневник във формат .doc, който можете да редактирате и принтирате, можете да изтеглите от тук: ДНЕВНИК ЗА ПРОВЕРКИ

На реда над таблицата се записва наименованието на инструмента, например: Електрически ъглошлайф, електрическо ренде и т.н. Препоръчително е да се записва и фабричния му номер или инвентарен / ако има такъв/. Чрез записването на този номер в дневника може да се докаже, че точно определен инструмент е бил проверен. Eто защо е необходимо да се вписват поотделно всички инструменти.

В първата колона се записва датата, на която е извършена проверката. Обикновено в практиката се среща всички инструменти да бъдат проверени в един и същи ден, когато не са много на брой, но когато са много и проверката не би могла да се осъществи в рамките на един ден, датите могат да са различни. Единственото изискване е датите да са в рамките на един и същи месец за всички инструменти, тъй като наредбата изисква ежемесечна проверка на инструментите. Препоръчваме тези проверки да се правят в първата седмица на всеки месец.

Във втора, третата и четвърта колони се отбелязва състоянието на здравината на корпуса, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващия кабел и здравината на щепсела. Ако посочените части на инструмента са в изправност, то може да се отбележи с ОК.  Ако бъде забелязана неизправност, то отбелязваме в съответна графа вида на повредата.

В пета колона се записва резултатът от проверката, като инструментите могат да бъдат ГОДНИ или НЕ ГОДНИ за работа.

В колонa шест проверяващият се подписва.

Последната колона „Забележка“ не е задължителна, но тя дава възможност да се отбелязва важна и полезна информация. Например там може да бъде записано, че даден инструмент, който е класифициран като негоден при проверката е даден за ремонт.

Препоръчваме ви заедно с дневника за проверки да съхранявате заповедта, с която е определено лицето с трета квалификационна група от електротехническия персонал, което следи за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и копие от документа за придобитата квалификационна група.

Сподели

Подобни статии