План за проверки на ИТ 2016

План за проверки на ИТ 2016

При набелязването на приоритети за създаването на план за проверки на ИТ са взети предвид икономически дейности, които са сред рисковите, както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения.

Строителство ще остане сред основните приоритети на контролната дейност на Главна инспекция по труда и през 2016г. Предвидени са мерки за извършване на проверки при извършване на строително-монтажни работи. Специално внимание ще се отдели и на предстоящото масово саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилните жилищни сгради. За извършване на дейностите по саниране често се използва изключително рисковият въжен достъп. Ще продължи засиленият контрол на големите строителни обекти и при извършването на строителство с голям обем изкопни работи. Той бе наложен в последните години заради едновременното изграждане на много инфраструктурни обекти, необходимостта да се работи в кратки срокове и често да се наемат бързо работници без нужната квалификация, което е предпоставка за повишен трудов травматизъм.

Друг приоритет ще бъде селското стопанство и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл „Растениевъдство“. Те бяха регламентирани с промени в Кодекса на труда и специална наредба от края на юли 2015 г. Условията на труд ще се проверяват във всички отрасли на селското стопанство.
Фирмите от икономически дейности, които са първенци по коефициент на трудов травматизъм също са заложени в плана– преработващата промишленост, разпределение на електрическа енергия, производство и разпределение на топлинна енергия, също ще бъдат проверявани приоритетно.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата,работещи чрез предприятия, които осигуряват временна работа ще се проверяват в изпълнение на SLIC кампания 2016 г. Така наречените „работници под наем“, които фирмите наемат от предприятия, осигуряващи временна работа, по закон трябва да работят при същите условия, при които полагат труд работниците на предприятията ползватели. Данните на европейската статистика обаче показват, че трудовият травматизъм при работниците под наем е два пъти по-висок отколкото при другите работници. Ще се проверяват предприятията, осигуряващи временна работа, за да се установи колко работници са устроили на работа и в кои фирми. След това ще се проверяват и предприятията-ползватели на работната ръка, ако дейността им е в България.

Друг фокус в контролната дейност на ИА ГИТ ще са още посредническата дейност и условията, при които се командироват български работници в държави-членки на ЕС.
Набелязана е и мярка за проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика във всичките й проявления.

Продължава периодичният контрол на условията на труд в рисковите производства – добивна и химическа промишленост, леене на метали и др., които ежегодно се проверяват на три, шест или 12 месеца в зависимост от степента на риска в тях.

Предвидени са проверки на ИТ относно законосъобразното наемане на чуждестранни граждани, в т. ч. на незаконно пребиваващи чужденци, и приемането на командировани работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети държави в предприятия на територията на Република България – традиционно в плана на инспекция по труда.
Приоритетно ИТ ще цели подпомагане на социалния диалог в предприятия от всички икономически дейности (Комитети/групи по условия на труд).


Планирани са и специализирани проверки на ИТ по области:

Област Проверки на ИТ
Благоевград Всички икономически дейности – малки и средни предприятия.
Варна Трудови договори,  уведомления, работно време, почивки, отпуски, извънреден и нощен труд. Лица под 18-години през летния сезон.
Велико Търново Трудово законодателство
КИД 10 „Производство на хранителни продукти“
КИД 14 „Производство на облекло“
КИД 17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“
Видин „Дърводобив“
„Образование“
„Дейности по охрана и разследване“
Габрово Безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – всички икономически дейности.
Добрич Трудово законодателство – всички икономически дейности.
Кърджали Микро-предприятия (до 10 човека) – всички икономически дейности.
Ловеч „Производство на мебели“
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
Монтана „Селско стопанство“ (без растениевъдство – плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят)
„Охранителна дейност”.
Плевен Трудово законодателство
Предприятия с трудови злополуки (по мое мнение това вероятно означава засуканото „акцент върху нерешените проблеми в областта на здравословните и безопасни условия на труд, свързани с нарасналия брой трудови злополуки в Плевенска област“)
Разград Трудово законодателство – търговия на дребно, заведения за обществено хранене, различни видове услуги за населението.
Безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – всички икономически дейности.
Смолян „Производство на напитки“
„Производство на облекло“
„Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“
„Хотелиерство“
„Ресторантьорство“
„Издателска дейност“
„Дейности по охрана и разследване“
„Образование“
„Хуманно здравеопазване“
„Медико-социални грижи с настаняване“
София „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
„Търговия с части и принадлежности за автомобили“
„Здравеопазване“ (ДКЦ)
Стара Загора Трудово законодателство, вкл. лица под 18-годишна възраст.
„Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване”
„Дейност на питейни заведения”
Търговище Трудово законодателство (законосъобразно наемане на лица на работа, работно време, заплащане на труда, почивки и отпуски) – всички икономически дейности.

Подробният план за проверки на ИТ е публикуван на официалната страница на Главна инспекция по труда.

Сподели

Подобни статии

Коментирай