Проверка на пожарогасители – Октомври 2019

Проверка на пожарогасители – Октомври 2019

Проверка и техническо обслужване на пожарогасители

Съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите трябва да се извършват периодични проверки (на интервали не повече от 30 дни, съгласно чл. 21, ал.2  от Наредбата) на носимите и возимите пожарогасители.

Ако броят на пожарогасителите е повече от 5, проверките трябва да бъдат документирани в дневнк, който съдържа следната информация (съгласно Приложение 4 от Наредбата) :

Дневник за проверка на пожарогасители

 

При периодичната проверка на пожарогасителите следва да се прави:

– проверка на пожарогасителите дали са поставени на предназначеното за целта място;
– проверка на пожарогасителите дали са видими и до тях е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
– дали инструкциите за експлоатация са четливи;
– дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
– дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
– дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
– дали показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

Техническо обслужване на пожарогасителите

Освен тези периодични проверки е необходимо да се извършва и техническо обслужване, презареждане при необходимост и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите. Тази дейност се извършва от лицензирани фирми, получили разрешение за осъществяването й. Протоколите за извършеното техническо обслужване се съхраняват към досието на обекта от отговорника по ПБ. Добра практика е техническото обслужване да се извършва всяка година, защото фирмите, които извършват това обслужване дават гаранция за изправността на пожарогасителите в рамките на една година, за което се залепва и специален стикер, посочващ кога е правена проверката.

В нашия Календар по БЗР сме планирали проверката на пожарогасители  през м. Март и/или Октомври заедно с преглед и при необходимост актуализация на документацията по пожарна и аварийна безопасност.

Сподели

Подобни статии