Чести предписания на ИТ – вписване на прекратяването в трудовата книжка

В настоящата тема от поредицата „Често давани предписания след проверки от Инспекция по труда“, разглеждаме предписанието работодателят да изисква трудовата книжка при прекратяване на договора за вписване на обстоятелствата.

Предписание:

Дружеството в качеството си на „работодател“ по смисъла на параграф 1, т. 2 от ДР на КТ при прекратяване на трудовото правоотношение на работниците/служителите да поиска в 5 – дневен срок трудовата книжка на лицата за да впише данните,свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя, съгласно  чл. 350, ал.1 от КТ във връзка с чл. 2, ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, обн. ДВ бр. 102/1993г. , изм. ДВ бр. 2/2018г. /

Основание:

1.КОДЕКС НА ТРУДА

Допълнителни разпоредби

Обяснения на някои думи

§ 1. По смисъла на този кодекс: 

2. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) „Предприятие“ е всяко място – предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд;

Глава седемнадесета
Трудова книжка и трудов стаж

Раздел I
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Трудова книжка

Вписване на уволнението и възстановяване на изгубена трудова книжка

Чл. 350. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

(2) Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.

(3) Когато трудовата книжка бъде изгубена от работника или служителя, инспекцията по труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни.

2. НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ, обн. ДВ бр. 102/1993г. , изм. ДВ бр. 2/2018г. /

Раздел I

Трудова книжка

Чл. 2. (1) Необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него лице.
(2) Вписванията в трудовата книжка се правят въз основа на оригинални документи или на заверени по установения ред преписи от тях.
(3) Работникът или служителят е длъжен да представя трудовата книжка на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.
(4) Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения в трудовото правоотношение и промени на данните по чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда.
(5) В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване, и се заверяват с неговия подпис и печат.

Сподели

Подобни статии