Чести предписания на ИТ – Служебна бележка

Чести предписания на ИТ – Служебна бележка

В продължение на поредицата „Чести предписания на ИТ“ ви представяме друго предписание, което често срещаме в нашата практика:.

Предписание:

Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа да издава Служебна бележка съгласно приложение №2, която да се съхранява в личното досие на работещия, в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 3, от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Основание:

Чл. 12. (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 с оглед запознаването им със: 

1. основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; 

2. вида и характера на извършваната работа; 

3. специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите; 

4. изискванията към тяхното поведение. 

(2) Инструктажът по ал. 1 се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, в която се включват: 

1. въпроси от общ характер: 

а) характер на производството; 

б) опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни – работно оборудване, машини, съоръжения и технологични процеси, фактори на работната среда и трудовия процес, използвани материали, пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, асансьори и др.), транспортни средства; 

в) правила за организация на работа в предприятието и на работните места; 

г) причини и характер на най-често допускани трудови злополуки, установени професионални заболявания, примери за допускани грешки и нарушения; 

д) условия и ред за деклариране, установяване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните заболявания; 

е) колективни средства за защита и лични предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло; 

ж) правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа; 

з) безопасност на движението в района на предприятието и извън него; 

и) запознаване с плановете за действие при пожар или авария; 

й) начините за безопасна евакуация на работниците, служителите и временно пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация; 

2. въпроси, свързани със съответната дейност или професия: 

а) конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи; 

б) работни места, при които съществува опасност от възникване на аварии и повреди; 

в) енергийни уредби и съоръжения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлоатация; 

г) съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и последващо въздействие; 

д) знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и изисквания за специфично поведение на работещите; 

е) пожарна и взривна опасност на работните места в района на предприятието, мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им; 

ж) транспорт на хора, на материали и готова продукция; 

з) съхраняване на опасни химически вещества и препарати, начин за безопасна работа с тях, вкл. и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане, разопаковане и смесване и разпиляване, използване на корозивни материали и др.; 

и) конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието, и други специфични правила и изисквания; 

3. въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган. 

(3) Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която се съхранява в личното досие на работещия. 

Образец на служебна бележка можете да свалите от тук: Служебна бележка (.pdf).

Сподели

Подобни статии