Често давани предписания от ИТ – квалификационна група по ел. безопасност – ноември 2021

Често давани предписания от ИТ – квалификационна група по ел. безопасност – ноември 2021

В продължение на поредицата „Често давани предписания след проверки от Инспекция по труда“, в настоящата тема разглеждаме предписание по отношение на квалификационните групи по ел. безопасност.

Предписание: В длъжностната характеристика на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и др. технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора 

– да се записва изискващата се квалификационна група, съгласно чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал.1, т. 1 и т. 2  от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, обн. ДВ бр. 21/2005 г.

– да се определя срока за полагане на изпит за квалификационна група, съгласно чл. 27, т. 4 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, обн. ДВ бр. 21/2005 г.

– в трудовите досиета на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и др. технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора да се съхранява протокол от проведен изпит за придобиване на квалификационна група, съгласно чл. 25, ал.2 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, обн. ДВ бр. 21/2005 г.

Основание:

Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, обн. ДВ бр. 21/2005 г.

……………………………………………………..

Чл. 8. (1) Изискваната за съответната длъжност квалификационна група се записва в длъжностната характеристика.

(2) Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя при:

1. постъпване на работа;

2. смяна на длъжността, свързана с други изисквания за квалификационна група;

3. промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове;

4. документирани нарушения или неспазване на правилата за безопасност при работа на този правилник.

……………………………………………………..

Чл. 12. (1) Първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:

1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;

2. работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

(2) За придобиване на първа квалификационна група се изискват елементарни знания за:

1. опасностите, пораждани от електрическия ток;

2. условията и действията на работещия с електрообзавеждането, които могат да са опасни;

3. правилата за безопасност, пряко свързани с извършваната работа;

4. оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток

…………………………………………….

Чл. 27. Изпит за квалификационна група се полага:

1. при постъпване на работа;

2. за повишаване на квалификационна група;

3. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;

4. периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години – за ръководния персонал.

………………………………………………..

Чл. 25. (1) Протоколът от проведен изпит при работодателя се съставя в два екземпляра и се вписва в дневник, примерна форма на който е дадена в приложение № 2.

(2) Дневникът и един екземпляр от протокола за изпит се съхраняват от лицето, отговорно за електрообзавеждането (енергетика), а другият екземпляр от протокола – в личното досие на изпитвания.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 5.09.2013 г.) Протоколът от проведен изпит от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4 се съставя в три екземпляра, два от които се изпращат на работодателя на изпитания и се съхраняват съгласно ал. 2.

…………………………………………..

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този правилник:

1. „Работодател“ е понятието, определено в допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

2. „Предприятие“ е всяко място – предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се извършва производствена и непроизводствена дейност.

3. „Работно място“ е мястото, където се извършва или се предвижда извършване на работа, както и мястото, до което работещият има достъп, във връзка с изпълняваната работа.

…………………………………..

6. „Електрообзавеждане“ е съвкупност от електрически машини, апарати, устройства, линии, предназначени за производство, преобразуване, разпределение и потребление на електрическа енергия.

………………………………………

13. „Безопасност при работа“ е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите лица с цел защита на живота, запазване на здравето и работоспособността им.

14. (Отм. – ДВ, бр. 17 от 2011 г.). 

15. „Квалификационна група за безопасност при работа“ е степен за оценяване на квалификацията на персонала по придобити знания и практически умения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Вижте и другите обсъждани предписания в рубриката:

Допълнителен отпуск

Вписване на прекратеното правоотношение в трудовата книжка

Трудово досие

Допълнително възнаграждение

Заключение за пригодност

Служебна бележка

Инструктаж на работното място

Правилник за вътрешния трудов ред

Сподели

Подобни статии