Правилник за вътрешния трудов ред

Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) съдържа клаузи относно начина, по който е структурирана организацията на труда - началото и края на работния ден, работните смени и тяхното редуване. ПВТР се изготвя и утвърждава от работодателя. Въпреки липсата на изрична правна норма, която да предвижда оформянето на ПВТР в писмен вид, на практика той винаги е в писмена форма, тъй като работодателят е натоварен с ангажимента да доведе до знанието на работещите в предприятието съдържанието на правилата за вътрешния трудов ред (чл. 127, ал. 1, т. 5 КТ).

Вижте примерен образец:

Правилник за вътрешния трудов ред