Правила и инструкции по БЗР

По смисъла на чл. 277 от Кодекса на труда (КТ) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), правилата (инструкциите, ръководствата за добра практика, наръчниците и др.) по безопасност и здраве при работа са вътрешно-фирмени документи, с който работодателят определя правила за безопасното и здравословно осъществяване на конкретен вид работа и за експлоатацията на работното оборудване за съответния вид дейност. Чрез правилата трябва да се определят конкретни изисквания за БЗР, които се изпълняват при организацията на работата, експлоатацията на работното оборудване, прилаганите технологии, както и за поведението на работещите при извършване на съответния вид работа. Това е едно от задълженията на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа и се прилага за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност.

Предоставяме безплатно някои правила и инструкции за безопасна работа, като следва да се отбележи, че те трябва да бъдат преработени в съответствие с конкретните работни места, за които искате да ги приложите.


Обучения

Провеждаме обучения по здравословни и безопасни условия на труд, които може да разгледате тук: Обучения по БЗР

Ние също така можем да изготвим специфични за дейността на фирмата Ви инструкции за безопасна работа или да Ви консултираме по всички въпроси, свързани с безопасните условия на труд,