Правила за определяне на работната заплата

Вътрешните правила за работната заплата са основен трудов стандарт и вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда (КТ). Чрез него се регламентира организацията на работната заплата в предприятието. Задължението предприятията да разработват свои вътрешни правила за работната заплата, произтича от чл. 23 на Наредбата за договаряне на работната заплата (НДРЗ - обн. ДВ, бр. 55 от 1991 г.,) и от чл. 22 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ - обн. ДВ, бр. 9 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.). Вътрешните правила за работната заплата, които съдържат нейната нормативна уредба в предприятието, се разработват от упълномощени за това специалисти и се утвърждават от работодателя. Те следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, както и на други законови и подзаконови нормативни актове, колективни трудови договори и споразумения по работната заплата.

Вижте примерен образец:

Вътрешни правила за работната заплата