Постковиден синдром

Научавайки с времето все повече за въздействието на COVID-19, вече знаем, че средно един на всеки десет души има симптоми на заболяването в продължение на 12 седмици или повече. А за някои хора симптомите може да продължат много месеци.

В тази връзка вече се наложи понятието за „постковиден синдром“ или „продължителен ковид“.

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа  предоставя насоки за това как ръководителите могат да оказват подкрепа на работниците с продължаващи симптоми да се връщат на работа след заразяване с COVID-19 или продължителен COVID-19.

Всяко лице се нуждае от различни равнища на подкрепа в зависимост от своята роля, дългосрочни симптоми, работна среда и лично положение. Предприемането на следните стъпки може да помогне за планиране и предоставяне на най-добрия шанс на даден работник да се върне на работа безопасно и да остане на работа.

1. Поддържане на връзка с работника, докато той отсъства от работа

 •  Поддържайте контакт. Дайте на работниците да разберат,че мислите за тях. Уговорете се как ще поддържате връзка (честота на контактите, по телефон или по имейл)
 •  Обсъдете законните права и задължения, както на работодателя, така и на работника във връзка с отпуска по болест.
 •  Уговорете се какво ще кажете на останалите. Полезно е да се постигне споразумение за това каква информация да се споделя с колегите и клиентите, но поверителността следва да се запази.
 •  Ако имате достъп до услуги в подкрепа на здравето на работното място и/или услуги по оказване на психологическа подкрепа, информирайте работниците за наличната подкрепа и как да получат достъп до нея.
 •  Обсъдете с работника неговите желания относно мерките, програмите за рехабилитация, наставничеството на работното място и външните агенции, съдействащи за връщането на работа.
 •  Давайте на работника разрешение за почивка и възстановяване. Много хора се чувстват виновни за отсъствието си от работа и това може да попречи на възстановяването им – уведомете ги за това, че вие сте там, за да им помогнете и да ги подкрепите.

2. Подгответе се за завръщането на работника

 • Някои хора може да се нуждаят от медицинско разрешение, преди да се върнат на работа — например, когато работата е свързана с голямо натоварване или стрес или задачи, критични от гледна точка на безопасността, или когато работниците имат вече съществуващи заболявания, които са се влошили поради COVID-19. Ако имате някакви съмнения за пригодността на даден работник можете да се обърнете за съвет към вашата Служба по трудова медицина.
 •  Поставете се на тяхно място: как бихте се чувствали, ако сте били сериозно болни и не сте били сигурни дали ще се възстановите напълно? Опитайте се да мислите за това как може да се чувства човекът, какви биха могли да бъдат неговите притеснения и приоритети.
 •  Организирайте разговор, свързан с връщането на работа, за да се договори план за връщане. Някои работници могат да имат променливи симптоми и да е необходимо време, за да могат те да работят на същото ниво като преди. Бъдете готови да проявите гъвкавост и за промени с течение на времето. Службите по трудова медицина и представителите на работниците биха могли да подкрепят подобни договорености.
 •  Консултирайте се с вашата Служба по трудова медицина или с вашия лекар по трудова медицина относно начините за адаптиране на работното място. Те могат също така да се консултират с лекарите, лекуващи вашия служител.
 •  Предоставете информация на колегите на работника и на отговорниците за него относно продължителния COVID, както и по въпроси, свързани с работата и връщането на работа.
 •  Обмислете д апотърсите съвети даизползвате налични схеми за подкрепа, или да се възползвате от правителствени разпоредби — общи или специфични за COVID-19 — които предоставят подкрепа за приспособяване на работното място с цел запазване на работата на служителите.

3. Проведете разговор, свързан с връщането на работа

 • Преди разговора помислете за това какви промени в работата и задълженията могат да бъдат осъществими варианти и поискайте от работника да направи същото. Уверете се, че работникът идва на срещата, за да обсъди как неговото състояние може да повлияе върху работата му, какви задачи счита, че може да извършва понастоящем и, което е важно, какви промени ще му помогнат да извършва (част от) своята работа. Напомнете на работника да се консултира с лекаря си за препоръчителни и непрепоръчителни действия и се консултирайте със Службата по трудова медицина за това. Може да е от полза да включите в разговора отдела за човешки ресурси, партньори, отговорника за работника или представители на работниците.
 • По време на разговора отделете време, за да се уверите, че всичко е наред и да успокоите работника; попитайте го как е и дали има нещо, за което се притеснява, след което проучете какви са решенията. Разговаряйте за възможните промени в длъжността, приоритетите на работата и работния график за първите седмици след завръщането на работника — помолете за идеи от негова страна. Обяснете, че ще наблюдавате и ще правите преглед на постигнатия напредък. Обсъдете какво може да включват първият работен ден и първата работна седмица. Постигнете съгласие относно план за връщане на работа, който е удобен и за двете страни. Той трябва да бъде лесен за изпълнение, така че уверете се, че в него е определено кой какво и кога трябва да прави. Той трябва също така да бъде гъвкав, тъй като докато не пробвате, няма да знаете какво е от полза и за двете страни. Споделете плана със Службата по трудова медицина и обмислете дали да не го изпратите до отдела за човешки ресурси или до някои от колегите на работника.
 • Избягвайте каквито и да било непоискани корекции.

4. Оказвайте подкрепа в първите дни след завръщането на работа

 • Направете усилие да сте на разположение и да посрещнете работника в първия му работен ден след боледуването.
 • Дайте разрешение на работника да подходи към работата бавно, тъй като това ще намали усещането за претоварване и ще намали риска от по-нататъшни отсъствия.
 • Напомнете на работника за приоритетите във връзка с работата, графика и промените, за които сте се споразумели, и проверете дали те са налице и функционират добре.
 • Уверете се, че завърналият се работник е информиран за всички промени в начина на работа, представете го на новите колеги и го осведомете за всички новости и пр.
 • Редовно проверявайте и разговаряйте за това как работникът се грижи за своето здраве и работа.

5. Оказвайте продължаваща подкрепа и редовно преразглеждайте мерките

Тъй като симптомите след COVID-19 са вариращи и се променят с течение на времето, още по-важно е работната натовареност/промените в задачите да се преразглеждат редовно.

 • Общувайте редовно и открито. Организирайте срещи с цел проверка, за да прецените какво е от полза и какво трябва да бъде преразгледано.
 • Преглеждайте работното натоварване и се споразумейте за постепенно увеличаване на задълженията с течение на времето — понякога това ще отнеме по-скоро месеци отколкото седмици. За някои лица е по-вероятно да има успех при връщането на работа, ако това се случва с бавни темпове. Това може да предотврати завръщане на заболяването и по-нататъшни отсъствия. За малко хора продължаващите симптоми може да означават, че те не са в състояние да отговорят на изискванията на длъжността — ако това е така, може да е време да се говори за промяна на служебните задължения или преназначаване.
 • Потърсете съвет от отдела за човешки ресурси, когато е целесъобразно. Може да се наложи прилагането на временни политики във връзка с COVID-19, по-специално по отношение на отсъствията по болест и необходимостта да се оказва подкрепа, а не да се наказват лицата, които се нуждаят от по-дълъг период на отсъствие или променени служебни задължения.
 • Продължително отсъствие или променена работа могат да имат последици за обучението на персонала; помислете как това би могло да се отрази на изискванията за обучение, особено в регулираните професии.
 • Следете работната натовареност на другите работници. Отсъствието или намалената работоспособност на значителен брой работници може да окаже натиск върху продължаващите дейности и останалите работници. Поддържайте колкото е възможно по-малко допълнително работно натоварване и се уверете, че това не продължава твърде дълго. Преките ръководители имат важна роля за наблюдението на ситуацията и за гарантирането, че отделните служители не са претоварени. Спазвайте правилата и споразуменията относно работното време и периодите на почивка и давайте възможност на работещите да се откъснат, когато не са на работа.
 •  Независимо от въвеждането на ваксинация, продължавайте да спазвате препоръчаните мерки за контрол на инфекциите.
 •  Като част от прегледа, свързан с връщането на работа, уверете се, че служителят не използва цялата си енергия на работното място, без да оставя такава за семейството, социализацията и свободното си време.

Сподели

Подобни статии