Полезно през Юни 2017г.

Полезно през Юни 2017г.

1. План за проверки на Инспекция по труда през 2017г.

Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти вече стартира. През най-активните месеци – юли и август, контролната дейност на Агенцията в тях ще бъде подпомогната от екипи от други области поради големия ръст на сезонната заетост. Работодателите в туризма вече могат да наемат работници и служители от трети страни за сезона по още по-облекчена процедура, след като в бр. 48 на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за тези лица.  Законосъобразното им наемане, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения като цяло, спазване на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските и работата на непълнолетни лица са акцентите в контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“ в сезонните обекти.

Вижте какви са акцентите при проверки на ИТ освен сезонните кампании:

Акцент: Реализирането на мащабните строителни проекти в областта на инфраструктурата на страната през последните няколко години налага Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да обърне специално внимание на спазването на трудовото законодателство при тяхното изграждане и това ще продължи да бъде основен акцент и през цялата 2017г.

Строителството е традиционно рисков отрасъл и в плана на ИТ са заложени проверки не само за големите фирми, изпълняващи проекти по Европейските програми, но и за малките и средните строителни обекти, при които продължава да се наблюдава  тенденцията от последните години да се стремят с минимални средства и по-малко ресурси да осигуряват, спазват и контролират здравословните и безопасни условия на труд, което е предпоставка за големия брой трудови злополуки, които се случват в този бранш.

Акцент: Друго направление в инспекционната дейност  е осъществяваният периодичен контрол в предприятия с рискови производства и дейности. В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 36 групи производства и обекти.

Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

 • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища;
 • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на
  експлозиви;
 • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени
  въглеводородни газове.

Акцент: През 2017 г. ИТ ще продължи да осъществява контрол в предприятия от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните болести в страната, както и проверки по спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността за лицата, получаващи лични пенсии за инвалидност. За идентифициране на предприятията в съответната област, допуснали най-голям брой трудови злополуки и професионални болести се използва информация от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Акцент: През 2017 г. са планирани проверки при регистрирани земеделски производители, които притежават по-големи земеделски площи (изключващи възможността реколтата от плодове или зеленчуци да бъде прибирана с техен и на семейството им труд) и които през изминалата година не са се възползвали в достатъчна степен или изобщо не са се възползвали от еднодневни трудови договори. При проверките се отделя особено внимание на наличието на трудови договори, а ако са използвани договори по чл. 114а от Кодекса на труда, се следи дали те са по утвърдения образец и регистрирани от съответната Дирекция „Инспекция по труда“, както и за изплащането на трудови възнаграждения на работниците лично срещу разписка в края на работния ден.

Акцент: През 2017 г. контролните органи на Инспекцията по труда ще извършват планирани проверки за спазване на трудовото законодателство, касаещо защита на трудовите права на непълнолетни работници или служители във връзка със сезонното наемане на работа на непълнолетни лица, както и във връзка с провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение). Проверките обхващат както въпросите по възникване и съдържание на трудовите правоотношения, така и осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд на непълнолетните работници.

Акцент: Независимо от неголемия брой констатирани нарушения на разпоредбите, свързани с трудовата мобилност, високата обществена значимост на стриктното им спазване предопределя ориентираността на специализирания контрол на ИА ГИТ към:

 • извършване на проверки по спазване разпоредбите на Закона за трудова миграция и трудова мобилност, в т. ч. приемането на командировани работници и служители от
  държави – членки на ЕС;
 • извършване на проверки по законосъобразното осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа.
 • контрол на дейността на предприятия, които осигуряват временна работа и на
  предприятия ползватели.

Подробният план за дейността на Главна Инспекция по труда през 2017г. можете да намерите тук:

http://www.gli.government.bg/upload/docs/2017-01/Plan_2017_pechat.pdf

 

2. Промени в Наредбата за работното време и отпуските

С Постановление № 95/18.05.2017, правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

С  промените  се създават правила относно нормата и графика при сумирано изчисляване на работното време и осигуряване на съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител.
Във връзка със сумираното изчисление на работното време  се изменя чл. 9а, и се създават нови чл. 9б, чл. 9в и чл. 9г. Промените ще влязат в сила от 01.01.2018 г.

Извадка:

Чл. 9а. (1) Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.

(2) През периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени.

(3) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б.

(4) Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 и 49 от 2012 г.). Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.

Чл. 9б. (1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.

(2) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.

Чл. 9в. (1) Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

(2) Когато трудовото правоотношение на работник или служител е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от него часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за периода до датата на прекратяването се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

Чл. 9г. Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.

От 1 юни 2017 г. са в сила промени в чл. 163 и чл. 167 от Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител.

С промените в чл. 163 от Кодекса на труда се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, а именно:
– лица, при които се настаняват деца под 1-годишна възраст по реда на чл. 26 Закона за закрила на детето в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на полагащия се отпуск за раждане;
– осиновители на деца до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване с право на 15-дневен отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване;
– родители на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), които с нейно съгласие имат право на отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, когато бащата на детето е неизвестен или когато бащата (осиновителят) е починал;
– родители на работничка или служителка, която сама е осиновила дете, които с нейно съгласие имат право на отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни;
– съпрузи на работнички и служителки, които при наличие на тяхното съгласие имат право на отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, в случаите, когато по реда на чл. 26 Закона за закрила на детето, детето е настанено при съпрузи.

С промените в чл. 167 от Кодекса на труда се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), а именно:
– осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст;
– един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато бащата е починал;
– един от родителите на майката (осиновителката), когато бащата е неизвестен;
– един от родителите на работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст.

В тази връзка, в разпоредбите на наредбата, за всеки един от видовете отпуск, изчерпателно се изброяват документите, които правоимащото лице е длъжно да приложи към писменото си заявление за ползване на отпуск до работодателя. Регламентирани са и обстоятелствата, поотделно за всеки вид отпуск, при наличието на които ползването му се прекратява.

Във връзка с уредбата на отпуските по чл. 163, ал. 10, изречение второ и изречение трето, чл. 163, ал. 11 и чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда са публикувани и нови образци на приложения № 11, 12, 13 и 14 към наредбата.
–  Приложение № 11  към чл. 45в, ал. 1 – Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител
–  Приложение № 12  към чл. 45г, ал. 1 – Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя)
–  Приложение № 13  към чл. 45д, ал. 1 – Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 11 от Кодекса на труда от родител на работничка или служителка, която сама е осиновила дете
–  Приложение № 14  към чл. 45е, ал. 1 – Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи.

3. Препоръки при риск от ухапвания от насекоми

За мнозина ухап­ването от пчели и оси е напълно безопасно. Като изклю­чим болката, ограниче­ното зачервяване, ото­ка и не на последно мя­сто уплахата от ужилването, не произтича нищо тревожно. За някои обаче ужилването може да бъде съпроводено с доста усложнения, а за други дори да доведе до фатален край. Алергичните реакции към жилещи насекоми все повече се увелича­ват, което е свързано с глобалното зачестява­не на алергичните забо­лявания. Онези, които не са имали контакт с пче­ли и оси, няма как да зна­ят дали са алергични, или не. Още повече че при първия контакт между организма на алергичния човек и от­ровата се извършва т. нар. сенсибилизация – образуване на антитела без особени клинични из­яви. Антителата се за­пазват дълго време в кръвта и едва при след­ващ контакт реакцията е значително по-бурна и бърза. Ето защо през летните месеци, този риск не е за пренебрегване, когато в предприятието има длъжности, чиито задължения се извъшват на открито.

Прeпоръки за организация на работната дейност при риск от ухапвания от насекоми, можете да изтеглите от тук: Препоръки

Сподели

Подобни статии