Полезно през Септември 2017г.

Полезно през Септември 2017г.

1. Октомври – време за периодичен инструктаж

В случай, че сте организирали дейностите по безопасност и здраве при работа във вашата организация съгласно разработения от нас Календар по БЗР, напомняме, че в началото на следващият месец или от 1-во до
10-то число на месеца, следва да извършите периодичен инструктаж на служителите, заети в дейности с висок производствен риск или работещи с опасно оборудване. Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009г. тези служители подлежат на периодичен инструктаж на всеки три месеца. На всички останали служители, периодичният инструктаж се извършва веднъж годишно.
Ако сте пропуснали нашия видео материал за Календара по БЗР, можете да го видите ТУК

Какво включва периодичният инструктаж?

Наредба РД-07-2/16.12.2009г. не поставя задължителни елементи или задължителни теми. Основа за определянето на конкретните теми за периодичния инструктаж са правилата, нормите и изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност във всяко от структурните звена.

При провеждането на периодичния инструктаж най-често се разглеждат и обсъждат основните изисквания и констатираните нарушения на утвърдените Инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . Освен специфичните конкретни изисквания за отделните професии и работни места, включени в Инструкциите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при периодичния инструктаж специално внимание се следва да се обръща и на някои от посочените общи въпроси, които са свързани с рисковите фактори за определеното работно място, професия, изпълнявани дейности:

  • Потенциални опасности от трудови злополуки на работните места. Разяснения за причините и характера на възможните трудови злополуки. Примери за допускани грешки и нарушения на конкретните работни места, професии и длъжности. Основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
  • Спазване на физиологичен режим на труд и почивка – ползване на допълнителните почивки в рамките на работното време за профилактика на уврежданията. Свързани с изпълняваната работа;
  • Конкретни правила и изисквания по електрическата и механична безопасност на труда за отделните структурни звена, работни места, машини и съоръжения, с които се работи във фирмата;
  • Работно облекло, лични и колективни средства за зашита- значение, съхранение;
  • Знаци и сигнали за безопасност;
  • Вредни за въздействието фактори на работната среда и трудовия процес и въздействието им върху здравето на човека. Начини и средства за профилактика. Предпазни средства.
  • Противопожарни мерки, които трябва да се спазват, както и начини за работа с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари. Знаци и сигнали за пожарна безопасност;
  • Общи правила за оказване на долекарска помощ при трудови злополуки и други състояния на увреждане на здравето;

След провеждане на периодичния инструктаж, той се документира (В книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж), като инструктираните служители и лицето, провело инструктажа, се подписват в съответните колони.

 

Въвеждаме нова рубрика в нашия ежемесечен бюлетин, наречена „Информационни материали“, чрез която ще ви предоставяме различни материали и инструкции за безопасна работа, които можете да използвате при провеждането на периодичен инструктаж. Материалът, който ви предоставяме сега е свързан с темата лични предпазни средства и можете да го изтеглите от ТУК.

 

2. Ръчна работа с тежести

Ръчната работа с тежести е причинява една трета от всички наранявания на работното място. Терминът ръчна работа с тежести обхваща голямо разнообразие от дейности, включващи повдигане, бутане, изтегляне, носене. Когато тези действия не бъдат извършени по подходящ начин, съществува риск от нараняване, който не е за пренебрегнавне.

Най-добрият начин, за да се предотвратят наранявания при ръчна работа с тежести на работното място, е като се избягват такива задачи, но това не винаги е възможно. Ето защо, когато не е възможно да се избегне манипулирането на товар с ръце, работодателите трябва да помислят за рисковете от тази задача и да въведат разумни мерки за здраве и безопасност, за да предотвратят и да избегнат наранявания. Една мярка, която е задължително да бъде въведена е Инструкцията за безопасна работа при работа с тежести.

Можете да изтеглите инструкция, разработена от нашия екип ТУК.

 

3. Нов регламен за защита на личните данни

През последната година в онлайн пространството, не само в ЕС, но и извън границите му, се дискутира широко новият регламент за защита на личните данни (GDPR), който ще започне да се прилага през май 2018 г. Една от причините GDPR да заема централно място в списъка със задачите на изключително много компании е, че всяко дружество, което обработва лични данни от ЕС (независимо дали то самото е установено в ЕС), попада в обхвата на регламента. Той поставя завишени изисквания (и глоби) към субектите в системата за защита на личните данни, което е и причина за неговото отложено прилагане.

Новият регламент можете да изтеглите от ТУК.

Информация относно задълженията по новия регламент е качена на сайта на Комисия за защита на потребителите, като също така можете да я изтеглите от ТУК.

Сподели

Подобни статии