Полезно през Октомври 2017г

Полезно през Октомври 2017г

1. Проверка и техническо обслужване на пожарогасители

Съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите трябва да се извършват периодични проверки (приблизително 30 дни) на носимите и возимите пожарогасители.

Ако броят на пожарогасителите е повече от 5, проверките трябва да бъдат документирани в дневнк, който съдържа следната информация (съгласно Приложение 4 от Наредбата) :

Дневник за проверка на пожарогасители

При периодичните проверки на пожарогасителите се проверява:

– дали пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място;
– дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
– дали инструкциите за експлоатация са четливи;
– дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
– дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
– дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
– дали показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

Освен тези периодични проверки е необходимо да се извършва и техническо обслужване, презареждане при необходимост и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите. Тази дейност се извършва от лицензирани фирми, получили разрешение за осъществяване й. Протоколите за извършеното техническо обслужване се съхраняват към досието на обекта от отговорника по ПБ. Добра практика е техническото обслужване да се извършва всяка година, защото фирмите, които извършват това обслужване дават гаранция за изправността на пожарогасителите в рамките на една година, за което се залепва и специален стикер, посочващ кога е правена проверката. Ето защо в нашия Календар по БЗР сме го планирали като ежегодна дейност през м. Октомври.

 

2. Срокове за измерване на факторите на работната среда

Съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. контролът, придружен с необходимите измервания на факторите на работната среда, се извършва съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.
В таблицата разработена от нас, можете да проследите сроковете за измерване за най-разпространените фактори на работната среда:

Фактори на раб. средаНорм. Основание, регламентиращо необходимостта и периодичността на измерванията
 

 

 

1.

 

 

 

Осветеност

1.  Качествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 1999 г.* се установяват с периодични измервания
2.  Степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането се измерва най-малко веднъж годишно
 

2.

Електробезопасност

Импеданс на контура „фаза – защитен“ проводник

Срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години  –  чл. 267 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
 

3.

 

Съпротивление на изолацията.

Срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на 3 години  –  приложение 12  от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
 

4.

Защитни заземителни инсталации.Срокът е веднъж годишно – чл. 261 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на електро обзавеждането.
 

5.

Мълниезащитни заземителни инсталации .Срокът е веднъж годишно – –  приложение 9 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.
 

6.

 

Дефектнотокови защити

Срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години  –  чл. 268 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Микроклимат

1. Чл. 14(2) от НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, Издадена от МТСП и МЗ, обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.
2. Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.*  –  Контролните  измерванията да се провеждат най-малко с периодичността на оценката на риска
 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Шум

1. Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани
2. На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия
 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

Вибрации

1. Съгласно чл. 5 ал. 1 от Наредба № 3 от 5.05.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, работодателят е длъжен да оцени, а при необходимост и да измери нивата на вибрации, на които работещите са изложени.
2. Проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации, съгласно чл. 144 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се извършва периодично, както и след всеки ремонт. Резултатите се описват в оценката на риска. При липса на ремонти – измерванията се провеждат с периодичността на оценката на риска – чл. 217 на Наредба 7/1999 г.
 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Химически агенти и прах

В зависимост от вида и степента на вредност на веществата, съгласно чл. 98 и чл. 108 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места. При наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:

·        концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;

·        съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.

Контролните  измерванията да се провеждат най-малко с периодичността на оценката на риска (чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.)

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

Вентилация

Съгласно чл. 124 и чл. 127.  ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., Производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения. Сроковете за контрол не са определени нормативно. Контролът се определя от предназначението на вентилацията, концентрацията на веществата, които изхвърля в атмосферата. Контролните измерванията се провеждат с периодичността на оценката на риска (чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. ) като резултатите се описват в документция, описана в чл. 170, ал. 1 и 3 от Наредба № 7 от 1999 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрически, магнитни и електромагни полета и лъчения нейонизиращи и йонизиращи)

Съгласно чл.147. от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., на работни места с наличие на полета и лъчения не се допуска превишаване на максимално допустимите стойности на интензитета им или на установената продължителност за пребиваване на работещи в тях – осигуряват се КИП.

При работа в условия на електромагнитни лъчения от радиочестотния и микровълновия обхват се спазват установените норми, съгласно БДС 14525-90 и БДС 17137-90.

– БДС 14525–90 – Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни. Допустими стойности и изисквания за контрол – т. 2 – Изисквания към контрола на радиочестотните ЕМП, в обхвата  от 0.6 до 300 МНz.

Контролът  по спазване на максимално допустимите стойности на ЕМП трябва да се осъществява чрез измерване на интензитета и плътността на енергийния поток на ЕМП на постоянните работни места и на места с евентуално пребиваване на персонала, изложен в производствени условия на въздействието на ЕМП. Съгласно т. 2.3. измерването се извършва периодично веднъж на две години, както и при:

а)  приемане на експлоатация на нови съоръжения, излъчващи електромагнитна енергия;

б) при внасяне на изменения в конструкцията на действащите съоръжения, излъчващи електромагнитна енергия;

в)  при изменение в конструкцията на средствата за защита от въздействие на ЕМП;

г)   при изменение в схемата на свързване на излъчващите елементи и режима на работа на съоръженията, излъчващи ЕМ енергия;

д)   при организация на нови работни места;

е)   след извършване на ремонтни работи по съоръженията, излъчващи електромагнитна енергия.

Допуска се да не се извършват периодични измервания на интензитета на ЕМП в случаите, когато съоръжението не работи в режим на излъчване чрез антена или друг елемент, предназначен за излъчване в околната среда, а също и когато номиналните мощности не превишават 2,5 W в честотния обхват от 0.06÷3 МНz , 400 mW в обхвата над 3÷30 МНz и 100 mW  при честоти над 30÷300 МНz (т. 2.4. от стандарта).

– БДС 17137 – 90 – Охрана на труда. Полета електромагнитни микровълнови. Допустими стойности и изисквания за контрол – т. 2 – Изисквания към контрола на радиочестотните микровълнови ЕМП, в обхвата  от 300 МНz  до 300 GНz.

Изискванията за контрола за спазване на максимално допустимите стойности на микровълновите ЕМП, както и начина по който се провежда са абсолютно идентични с тези в БДС 14525 – 90 – измерването се извършва периодично веднъж на две години  като съгласно т. 2.4.  се допуска да не се правят периодични измервания на плътността на енергийния поток на ЕМП в случаите, когато съоръжението не работи в режим на излъчване чрез антена или друг елемент, предназначен за излъчване в околната среда, а също и когато номиналните мощности на съоръженията по паспортни данни не превишават 100 mW. Важна контролирана величина, която изразява количеството погълната енергия е специфичната погълната мощност W/kg (SAR – Specific absorption rate), която представлява погълнатата енергия от единица маса за единица време от биологичния обект при външно облъчване.

Йонизиращи лъчения – провежда се мониторинг на радиационните характеристики на работната среда в съответствие със Закона за здравето, съгласно чл. 32 от Наредба за основните норми на радиационна защита,

Приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г., Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г. – Национален център по радиобиология и радиационна защита

3. Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа
Европейската седмица за безопасност и здраве при работа е връхната точка на всяка кампания за здравословни работни места. Тя се провежда всяка година през октомври (календарна седмица 43) и България обикновено отбелеязва Европейската седмица чрез провеждане на Национална конференция.

Организирани от EU-OSHA и нейните партньори, Европейските седмици през 2016 и 2017 г. имат за свой лайтмотив темата на кампанията – „Здравословни работни места за всички възрасти“, а дейностите са съсредоточени върху повишаване на осведомеността относно важността на балансирания трудов живот.

За събитията, планирани в конкретните държави през Европейската седмица, може да се научи повече от посочената национална фокусна точка, като тя евентуално би могла също да помогне в организиране на събитие или включване в Националната конференция чрез представяне на забележителни резултати или проекти, които компанията ви е предприела и осъществила във връзка с БЗР.

Сайтът на кампанията за повече информация и ресурси, можете да посетите ТУК.

Сподели

Подобни статии