Полезно през Май 2017г.

Полезно през Май 2017г.

1. Оценка на съответствията на Наредба № РД072 от 16.12.2009 г.

Оценяването на съответствието е основно изискване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания” – клауза 4.5.2.1

Оценката на съответствието е тежък процес на анализ и сравнение, с който се определя степента на сходство към нормативната уредба (държавна и корпоративна) – обща и специфична, касаеща дейността на дадена организация, по отношение на безопасността и здравето при работа.

Повече за процеса и стъпките за оценка можете да прочетете на нашия сайт: тук , както и да изтеглите разработена от нашия екип Оценка на съответствията за Наредба № РД072 от 16.12.2009 г.

Очаквайте в следващите ни информационни бюлетини оценка на съответствията и за други нормативни документи.

2. Правила за безопасност и здраве при работа

Във връзка с наближаването на летния сезон и очакваното повишаване на външните температури поставяме на вашето внимание тема, свързана с работата на открито. Покачването на външните температури сериозно увеличава рисковете за задравето при хора, работещи на открито – възможни са трудови злополуки от травматичен и от нетравматичен произход – как да ги избегнем? Вижте  Правила за безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи на високи температури.

3. Срокове за архив на документи – Част 1

ЗБУТ и Човешки ресурси

НОСИТЕЛИСРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ ОСНОВАНИЕ
Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа5 годиниНаредба РД-07-2/16.12.2009 г. – чл. 9. (2)
Декларации за трудови злополуки5 годиниНаредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки – в чл. 14, ал. 3
Здравни досиета на работещите50 годиниНаредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина – съгласно чл. 17, ал. 4
Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения50 годиниНАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

Чл. 8. (1)

 

Сподели

Подобни статии