Полезно през Април 2017г.

Полезно през Април 2017г.

 

1.ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ ЗА 2016 ГОДИНА

Срок за подаване на данни за 2016 г.: 30.04.2017г.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година  от  нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

За всички, които вече са подавали декларация и нямат промени в изброените точки,  се подава уведомление за неподаване на декларация.

Начини за подаване:
Декларация или уведомление може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице;

Декларацията/уведомлението се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда, който можете да откриете на този адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията/уведомлението:

Указания за попълването и подаването на декларация

Указания за попълването и подаването на уведомление

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията или уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2016 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 6199

 

2. ГРАЖДАНСКИ ИЛИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

Уязвими ли сме, ако сключим граждански договор и в какви случаи?

Самият закон не допуска за определени дейности да се сключва граждански договор и заобикалянето му може да коства парична санкция от Инспекцията по труда. Същата има право да издава постановления за обявяване на трудови правоотношения на лица, за които е установено, че работят по граждански договор, който прикрива трудово правоотношение (чл. 405а КТ).

Съдебната практика е приела, че за да може да се установи съществуването на трудово правоотношение е достатъчно да е налице изпълнение на трудови задължения на работника/служителя, които се изпълняват на определено работно място и в определено работно време( точка 1 и точка 6 от таблицата по-долу).

 

Кои са основните разлики между гражданския и трудовия договор?

Граждански договор Трудов договор
1. Какво се предоставя? Предоставяне на стоки или услуги по конкретно възлагане, постигане на определен резултат (напр. ушиване на дреха). Еднократно предоставяне на стоки или услуги. Предоставяне на работна сила, т.е. самото полагане на труд.

Многократно и продължаващо предоставяне на работна сила.

2.Кой осигурява средствата/материалите за изпълнение на работата? Изпълнителят. Работодателят.
3.Извършва ли се приемане-предаване на работата? Да. Не.
4. Може ли работата да се превъзлага на друг от изпълнителя? Да, освен, ако изрично не е уговорено друго. Не. Трудовите права и задължения са лични и непрехвърляеми.
5. Какви са отношенията между страните? Отношенията са на равнопоставеност.  Служителят е йерархически подчинен на работодателя и носи дисциплинарна отговорност за неспазване на вътрешните правила.
6. Работно време и място Параметрите относно времето и местоработата не съществуват. Изпълнителят притежава свободата сам да си ги определи. Определя се само срокът за осъществяване на дадената работа.

 

Трудовият договор се характеризира с точни параметри относно работно място, време, характер на работата.

 

 

7. Кой е собственик на изработеното по договора? Изпълнителят е собственик до предаване на изработеното. Винаги работодателят.
8. Право на платен годишен отпуск? Не. Да.
9. Уреждане на трудовите отношения вкл. прекратяване на договора Урежда се от клаузите на самия договор и Закона за задълженията. Регулира се от Кодекса на труда, нормативните актове, свързани с прилагането му, както и съдържанието на самия трудов договор.

 

 

10. Заплащане Възложителят изплаща договореното възнаграждение при приключване на работата. Непостигането на заложения резултат винаги е за сметка на изпълнителя. Работодателят изплаща ежемесечно трудовото възнаграждение на своите работници. Непостигането на определени резултати е винаги за сметка на работодателя.

 

3. Наредба РД-07-5 от 15.11.2016г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

 

Сподели

Подобни статии