План-програма за обучения

План-програма за обучения

Обучението е един от най-важните компоненти в системата за управление на безопасността на работещите.

Предоставянето на информация и обучение за здравето и безопасността допринася служителите да бъдат по-компетентни в областта на здравето и безопасността и помага да се предотвратят или намалят трудовите злополуки. И не на последно място – изпълнява се нормативно изискуемото задължение на работодателя за защита на здравето и безопасността на неговите служители.

В Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж,  е определен обхвата на задължителните обученията по здраве и безопасност. Провеждат се на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по условия на труд;
5.работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
7.с колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда обучение по безопасност и здраве при работа.

С цел създаване на добра организация е препоръчително да се направи план-програма на годишна база за предстоящите обучения, като в тази програма освен задължителните периодични обучения по БЗР, съгласно Наредбата, могат да се добавят и обученията, които са определени вътрешно-фирмено или произтичат от други нормативни актове. Такива са например обученията и проиграването на плана за евакуация, обученията за придобиване/потвърждаване на квалификационни групи и др.

Можете да изтеглите примерна програма за обучения от тук: Програма (.pdf) / Програма (.doc)  и да добавите допълнителните обучения, които предвиждате през 2022г. във вашата организация.

Вижте още:

Срокове и валидност на обученията

Годишен календар на дейностите по БЗР

Заповед за провеждане на обучения по БЗР

График на обучения, провеждани от СТС Инженеринг

 

 

 

Сподели

Подобни статии