План за проверки на ИТ 2022

Ежегодният план за дейността на ИА „Главна инспекция по труда“ е публикуван като в него е заложено продължаване на приоритетите от 2021г.  с допълнителен акцент във връзка с  промените в „новия свят на труда“.

Традиционно продължават извършването на интензивни проверки в строителството и в селското стопанство, ресторантзорство и хотелиерство, които остават сред най-рисковите дейности, както по отношение използването на недеклариран труд, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа.

През 2022 г. отново ще бъде планирана мярка, гарантираща засилен контрол в сектора. Тя обаче ще бъде разширена с масирани проверки и в животновъдството, освен в растениевъдството. Причината за решението са резултатите от извършените в периода септември-октомври 2021 г. засилени проверки на територията на цялата страна в животновъдни ферми.

И през 2022 г. Инспекцията по труда ще продължи да осъществява засилен контрол във връзка с предприетите действия от работодателите за ограничаване и намаляване на риска от разпространение на инфекцията от КОВИД-19 по работните места.

От началото на годината до 31 октомври 2021 г. Инспекцията по труда извърши 2038 бр. проверки, свързани с възложения контрол за предоставяне на компенсации на работодателите в условията на пандемията от КОВИД-19.

Посоченият контрол ще бъде приоритет в инспекционната дейност на Агенцията и през 2022 г. Той ще бъде допълнен от проверки в предприятия, в които целият или част от персонала работи от разстояние.

Инспекцията по труда планира да включи и работодатели, въвели работа от разстояние, в кръга на тези, които ще бъдат проверени чрез разработения от Агенцията иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол. При него се залага на принципа на превенцията, като се цели подобряване условията на труд без да се налага извършване на проверка на работодателя и на работното място, което в случая е в дома на работещите.

За целта на работодателите се изпращат въпросници за самоконтрол съобразно тематиката на проверката, като ще бъде генериран и въпросник, касаещ трудовото законодателство, регламентиращо работата от разстояние. При попълване на въпросника те могат да установят сами има ли несъответствия по отношение на трудовото законодателство в предприятията им и да ги отстранят преди евентуално извършване на физическа проверка. Работодателите ще имат най-малко месец, за да отстранят несъответствията без риск за налагане на санкции. Целта е да бъдат подобрени условията на труд в много повече предприятия, отколкото могат да бъдат обхванати от контрола.

Проверки ще се извършват само на работодатели, за които анализът на отговорите, направен чрез специален софтуер, покаже, че съществува висок риск от нарушения. При работата от разстояние голяма част от обхвата на проверката може да бъде извършена в офиса на работодателя. Посещения по работни места от разстояние ще се извършват при сигнали от самите работещи и след предварителна уговорка с тях.

За 2022 г. са планирани проверки в над 2000 обекта на контрол, които са идентифицирани като високорискови по отношение прилагането на трудовото законодателство.

Традиционно направление в инспекционната дейност на Агенцията е осъществяваният контрол в предприятия с рискови производства и дейности. В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 35 групи производства и обекти от миннодобивната промишленост, нефто- и газодобива, химичната промишленост, металургията, силикатната промишленост и др. Значителна част от тези обекти на контрол попадат в предметния обхват на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

С целия план на ИТ можете да се запознаете тук: Годишен план ИТ 2022

Сподели

Подобни статии