План за проверки на ИТ 2021

План за проверки на ИТ 2021

Ежегодният план за дейността на ИА „Главна инспекция по труда“ се изготвя на базата на анализ на резултатите от контролната дейност за десетте месеца от предходната година.

И през тази година ще продължи извършването на интензивни проверки в строителството и в селското стопанство, които остават сред най-рисковите дейности, както по отношение използването на недеклариран труд, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Интензивни проверки ще бъдат извършвани и в предприятия с високо ниво на трудов травматизъм. В обекти с рискови производства и дейности се запазва и периодичният контрол, който се осъществява в тях от един до четири пъти в годината съобразно нивото на риска на дейността. В списъка на обектите, подлежащи на периодичен контрол са включени 35 групи производства и дейности от миннодобивната промишленост, нефто- и газодобива, химичната промишленост, металургията, силикатната промишленост и др.

За първи път през 2021 г. в плана за дейността на Инспекцията по труда са включени и над 2000 обекта на контрол, които са оценени като високорискови по отношение цялостното прилагане на трудовото законодателство чрез специална методика, разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.

Специална мярка в плана на ИТ през 2021г. е заложения контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД-19 в предприятията. Акцент в проверките по мярката ще бъде и изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта.

С целия план на ИТ можете да се запознаете тук: План за дейността на Инспекция по труда през 2021

Сподели

Подобни статии