План за проверки ИТ 2018

Вижте какви акценти са заложени в тазгодишния план за проверки на инспекция по труда:

Акцент: В тазгодишния план за проверки на инспекция по труда, извършването на проверки на строителни обекти ще продължи да бъде основен акцент и през цялата 2018г., както беше през миналата година.

Акцент: Осъществяване на периодичен контрол в предприятия с рискови производства и дейности. В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 35 групи производства и обекти.

Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

  • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища;
  • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на
    експлозиви;
  • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени
    въглеводородни газове.

Акцент: През 2018 г. ИТ ще продължи да осъществява контрол в предприятия от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните болести в страната. За идентифициране на предприятията в съответната област, допуснали най-голям брой трудови злополуки и професионални болести се използва информация от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Акцент: През 2018 се запазва тенденцията за засилен контрол в сектор „Растениевъдство“ и при регистрираните земеделски производители, които притежават по-големи земеделски площи (изключващи възможността реколтата от плодове или зеленчуци да бъде прибирана с техен и на семейството им труд), При проверките се отделя особено внимание на наличието на трудови договори.

Акцент: През 2018 г. контролните органи на Инспекцията по труда ще извършват планирани проверки за спазване на трудовото законодателство, касаещо защита на трудовите права на непълнолетни работници или служители във връзка със сезонното наемане на работа на непълнолетни лица. Проверките обхващат както въпросите по възникване и съдържание на трудовите правоотношения, така и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на непълнолетните работници.

Акцент: През 2018 г. ИТ ще продължи да осъществява контрол с цел превенция на недекларирания труд във всичките му проявления – работно време, заплащане и възникване на трудовото правоотношение.

Акцент: Независимо от неголемия брой констатирани нарушения на разпоредбите, свързани с трудовата мобилност, високата обществена значимост на стриктното им спазване предопределя ориентираността на специализирания контрол на ИА ГИТ към:

  • извършване на проверки по спазване разпоредбите на Закона за трудова миграция и трудова мобилност, в т. ч. приемането на командировани работници и служители от държави – членки на ЕС;
  • извършване на проверки по законосъобразното осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа.
  • контрол на дейността на предприятия, които осигуряват временна работа и на предприятия ползватели.

Подробният план за проверки на инспекция по труда, както и за цялостната дейност на агенцията през 2018г. можете да намерите тук:

План на Инспекция по труда

 

Сподели

Подобни статии