План за проверки ИТ 2019

План за проверки ИТ 2019

Вижте какви акценти са заложени в тазгодишния план за проверки на Инспекция по труда:

Заложените акценти в плана за 2019-та година са определени на база на резултатите от проверките през изминалата 2018-та година.

Акцент: Строителство. През последните години основен приоритет на контролната дейност на ИТ е Строителството, като тази тенденция ще продължи и през 2019-та година.

Акцент: Осъществяване на периодичен контрол в предприятия с рискови производства и дейности. В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 35 групи производства и обекти.

Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

  • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища;
  • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на
    експлозиви;
  • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени
    въглеводородни газове.

Акцент: През 2019 г. ИТ ще продължи да осъществява контрол в предприятия от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните болести в страната, тъй като през 2018-та година е отчетено увеличаване на трудовите злополуки сравнение с 2017-та година. Ще бъде обърнато особено внимание на всички предприятия, които през изминалата година са имали трудови злополуки.

Акцент: През 2018 ИТ стартира реализирането на информационна кампания, свързана с управление на опасните вещества на работното място. Изпълнението на кампанията ще продължи и през 2019-та година като се предвижда обхватът и да бъде разширен и да бъдат проверени нови предприятия и икономически дейности, което ще осигури възможност за наблюдение относно осигуряването на здраве и безопасност при работа с по-голям кръг опасни вещества.

Акцент: През 2019 г. ИТ ще продължи да осъществява контрол с цел превенция на недекларирания труд във всичките му проявления – работно време, заплащане и възникване на трудовото правоотношение.

Акцент: През 2019 се запазва тенденцията за засилен контрол в сектор „Растениевъдство“  и „Селско стопанство“ като при проверките се отделя особено внимание на наличието на трудови договори. Освен това внимание ще се обръща и на работата с химични вещества.

През 2018г. с промяна на КТ се създаде възможност еднодневните трудови договори да се сключват освен за нормалната продължителност на работното време от 8 часа и за половината от нея. Във връзка с тази промяна ИТ извърши надграждане на системата, използвана за предоставяне на формуляри на еднодневни трудови договори, като даде възможност по електронен път да се получават еднодневни договори и за 4-часов работен ден.

Акцент: През последните години сектор Туризъм се очертава като рисков за наемане на работници в неформалната иконимика поради сезонния характер на работата. През 2019г. се предвижда провеждане на сезонни кампании по зимните/летните курорти.

Акцент: Независимо от неголемия брой констатирани нарушения на разпоредбите, свързани с трудовата мобилност през 2019г. остава акцент на ИТ.

Подробният план за проверки на инспекция по труда, както и за цялостната дейност на агенцията през 2019г. можете да намерите тук:

План на ИТ 2019

Сподели

Подобни статии