План за евакуация

План за евакуация

Нормативна уредба:

Изискване за разработване на аварийни планове има в няколко различни нормативни документи:

В няколко последователни теми ще разгледаме различните планове, които се изискват, съгласно нормативните актове.

План за евакуация

  1. Съгласно Наредба № Із-8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите се изготвя План за евакуация, който е задължителен за следните обекти,  определени в наредбата:

Ф1.1 – Детски градини и ясли; домове за деца с физически увреждания; лечебни заведения и др.
Ф1.2 – Хотели; къмпинги, мотели, общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други подобни.
Ф2.1 – Кинозали; концертни и други подобни зали; библиотеки и читалища;спортни сгради и други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения.
Ф2.2  – Музеи, художествени галерии, танцови зали, дискотеки, казина и др. под. в закрити помещения
Ф4.1  – Училища, учебно-възпитателни заведения, висши учебни заведения и други подобни.
Ф3 – Сгради за обществено обслужване; сгради за административно обслужване с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал – изготвя се, когато в обектите пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души.

Изготвя се също при наличие на помещение за повече от 50 души за строежи от класове:

Ф4.2 – Сгради за административно обслужване, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции
Ф5.1 – Производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници
Ф5.2 – Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт).

Плановете за евакуация задължително съдържат текстова и графична част, съгласно Приложение 2 от Наредбата.

Текстовата част включва действията на персонала, които се описват подробно, а графичната част представява схемите за евакуация. Наредбата дава много подробни описания, за това какво трябва да включват и двете части. Цялото Приложение 2 можете да видите тук: Приложение 2

Примерен План за евакуация можете да изтеглите от тук: План за евакуация

Сподели

Подобни статии