Плануване на профилактични прегледи

Съгласно нашия Годишен Календар по БЗР, профилактичните прегледи за служителите са планувани през ноември, но е добре тяхната организация да започнете 2-3 месеца по-рано, за да сте сигурни, че ще успеете да запазите най-подходящите за вашата организация дни в избраното лечебно заведение.

Вижте също: Задължен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Изискванията за провеждане на периодичните медицински прегледи са посочени в няколко нормативни документи.

Основния нормативен документ е  Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Съгласно нея за абсолютно всеки работещ работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания:

– анамнеза, за изясняването на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания;
– лекарски преглед;
– измерване на теглото и ръста;
– Измерване на кръвното налягане;
– ЕКГ при лицата над 30-годишна възраст или при анамнестични или обективни данни за сърдечно заболяване;
– изследване на урина за захар при лица над 40 години;
– изследване на урина албумин, кетонни тела, уробилиноген, хемоглобин и захар

Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е:

 1. ежегодно – за работещите под 18-годишна възраст
 2. един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години.
 3. един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.

Задължителни периодични медицински прегледи при специфични рискове и вредни условия на труд се осъществяват на определена честота и от определени специалисти, съгласно Приложение 2 и Приложение 3 от Наредбата.

В Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, допълнително са описани изследвания за определяне на биомаркери за експозиция и/или биомаркери за ефект. В случаите, когато има експозиция на опасни химични агенти, за които са определени гранични стойности по приложение № 2 на наредбата, работодателят е длъжен да осигури провеждането тези изследвания.

Съгласно чл. 9, ал. 1  от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

 1. преди започване на работа с видеодисплеи;
 2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
 3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Съгласно наредбата за службите по трудова медицина (СТМ), при изпълнение на своите функции СТМ  съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:

 1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

В тази връзка в зависимост от оценката на риска, специфичните условия на труд и други фактори, могат да бъдат препоръчани и прегледи от специалисти, които не са описани в наредбата или по-честа периодичност за провеждане на определени прегледи.

Службите по трудова медицина не извършват медицински прегледи, но може да подпомогнат организирането и извършването им.

Ако имате въпроси или нужда от помощ за организиране на профилактични прегледи, можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 61 99 или да ни пишете тук: Контакт

Ползи за служителите от провеждането на профилактични прегледи:

 • Достъп до здравна информация;
 • Намален здравен риск;
 • Подобрено здраве и представяне

Ползи за работодателите:

Когато прегледите не са направени проформа:

 • По-висока удовлетвореност на персонала;
 • По-малко текучество;
 • По-малко болнични;
 • Подобрена продуктивност;
 • Подобряват работата в екип.

 

Сподели

Подобни статии