Плануване на профилактични прегледи

Съгласно нашия Годишен Календар по БЗР, профилактичните прегледи за служителите са планувани през ноември, но е добре тяхната организация да започнете по-рано, за да сте сигурни, че ще успеете да запазите най-подходящите за вашата организация дни в избраното лечебно заведение.

Вижте също: Задължен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и установяванетона рисковите фактори за възникването им, свързани с работната среда и трудовата дейност, както и на ранното откриване на симптоми на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Изискванията за провеждане на периодичните медицински прегледи са посочени в няколко нормативни документи.

Съгласно Кодекса на труда чл. 287. (1) Всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от министъра на здравеопазването.

(2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 82 от 2011 г.) Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците на задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност.

Службата по трудова медицина, с която имате договор ще Ви консултира за необходимите прегледи и изследвания, задължителни за Вашите служители.

Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е:

  1. ежегодно – за работещите под 18-годишна възраст
  2. един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години.
  3. един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.

Задължителни периодични медицински прегледи при специфични рискове и вредни условия на труд се осъществяват на определена честота и от определени специалисти, съгласно Приложение 2 и Приложение 3 от Наредбата.

В Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, допълнително са описани изследвания за определяне на биомаркери за експозиция и/или биомаркери за ефект. В случаите, когато има експозиция на опасни химични агенти, за които са определени гранични стойности по приложение № 2 на наредбата, работодателят е длъжен да осигури провеждането тези изследвания.

Съгласно чл. 9, ал. 1  от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

  1. преди започване на работа с видеодисплеи;
  2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
  3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Съгласно наредбата за службите по трудова медицина (СТМ), при изпълнение на своите функции СТМ  съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:

  1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
  2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
  3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

В тази връзка в зависимост от оценката на риска, специфичните условия на труд и други фактори, могат да бъдат препоръчани и прегледи от специалисти, които не са описани в наредбата или по-честа периодичност за провеждане на определени прегледи.

Службите по трудова медицина не извършват медицински прегледи, но може да подпомогнат организирането и извършването им.

Ако имате въпроси или нужда от помощ за организиране на профилактични прегледи, можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 61 99 или да ни пишете тук: Контакт

Сподели

Подобни статии