Периодичен инструктаж

В случай, че сте организирали дейностите по безопасност и здраве при работа във вашата организация съгласно разработения от нас Календар по БЗР, напомняме, в началото на м. юли следва да направите периодичен инструктаж на работниците и служителите, пряко заети в дейности с висок  производствен риск, съгласно  чл. 14, ал.2  от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж

Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск по чл. 15, ал. 1   от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (т.е. всички онези, за които се провежда ежедневен инструктаж) , и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

Вижте още в темите:

Заповед за инструктажи

Какво включва периодичния инструктаж

Лични предпазни средства

Задължения на работниците и служителите

Сподели

Подобни статии