Периодичен инструктаж

Какво включва един периодичен инструктаж?

Наредба РД-07-2/16.12.2009г. не поставя задължителни елементи или задължителни теми за периодичен инструктаж. Основа за определянето на конкретните теми за периодичния инструктаж са правилата, нормите и изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност във всяко от структурните звена.

При провеждането на периодичен инструктаж най-често се разглеждат и обсъждат основните изисквания и констатираните нарушения на утвърдените Инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . Освен специфичните конкретни изисквания за отделните професии и работни места, включени в Инструкциите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при периодичния инструктаж специално внимание се следва да се обръща и на някои от посочените общи въпроси, които са свързани с рисковите фактори за определеното работно място, професия, изпълнявани дейности:

  • Потенциални опасности от трудови злополуки на работните места. Разяснения за причините и характера на възможните трудови злополуки. Примери за допускани грешки и нарушения на конкретните работни места, професии и длъжности. Основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
  • Спазване на физиологичен режим на труд и почивка – ползване на допълнителните почивки в рамките на работното време за профилактика на уврежданията. Свързани с изпълняваната работа;
  • Конкретни правила и изисквания по електрическата и механична безопасност на труда за отделните структурни звена, работни места, машини и съоръжения, с които се работи във фирмата;
  • Работно облекло, лични и колективни средства за зашита- значение, съхранение;
  • Знаци и сигнали за безопасност;
  • Вредни за въздействието фактори на работната среда и трудовия процес и въздействието им върху здравето на човека. Начини и средства за профилактика. Предпазни средства.
  • Противопожарни мерки, които трябва да се спазват, както и начини за работа с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари. Знаци и сигнали за пожарна безопасност;
  • Общи правила за оказване на долекарска помощ при трудови злополуки и други състояния на увреждане на здравето;
Документиране на периодичен инструктаж

След провеждане на периодичния инструктаж, той се документира (В книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж). Задължително е инструктираните служители и лицето, провело инструктажа, да се подпишат в съответните колони.

Теми и материали, които можете да ползвате при провеждането на периодичен инструктаж:

Задължения на работниците и служителите

Опазване на здравето при работа с компютърни системи (+ видео)

Безопасно шофиране при зимни условия ( + видео)

Хипотермия (+ видео)

 

Сподели

Подобни статии