Оценка на съответствието за Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г.

Наредба РД072от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., последно изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.
Област на приложение(1) Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (съгласно чл. 2, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/).

(2). При мирновременната дейност в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, както и за българските предприятия в чужбина, доколкото друго не е предвидено в законите на съответната държава или в международен договор, по който Република България е страна (съгласно чл. 2, ал. 2на ЗЗБУТ).

Нормативно изискване по Наредбата Оценка на съответствието

(попълнете верния отговор)

Доказателства Препоръки
Да Не
1. Чл. 2.(1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

(2) Работодателят писмено определя:

1. видовете обучения и инструктажи;

2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;

3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;

4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

(1) Запознаване на работника/служителя с  оценката на риска за възможните опасности на съответното работно място и дейност срещу подпис на запознатото лице на картите за оценка.

(2) Заповед за определяне на видовете инструктажи и лицата, които ще ги провеждат;

– Заповед за видовете обучения и лицата, подлежащи на обучения;

– Програми за видовете инструктажи;

– Годишен план и програми за провеждане на обученията.

2. Чл. 3. Работодателят не допуска до работа работник/ служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В книгите за инструктаж не трябва да липсват подписи на прекия ръководител, допускащ дадено лице до работното място. За да има равнопоставено разбиране е препоръчително в длъжностните характеристики  в раздел „Подчиненост, връзки, взаимодействие“ – да е разяснено изчерпателно на кого е подчинена длъжността, с кои други длъжности в предприятието си взаимодейства, с кои други организации осъществява връзка, как се получават и отчитат задачите и др. В раздел „Основни нормативни документи, които ползва в работата си лицето, заемащо длъжността“ – да са дефинирани основните закони, разпоредби и вътрешни нормативни актове, които лицето трябва да познава за правилното изпълнение на задачите и функциите на длъжността.

Препоръчително е провеждането и на мониторинг на персонала, резултатите, от който дават реална представа за постигнатото ниво на знания и умения на човешкия фактор в едно дружество, респективно активите и пасивите, свързани с него.

3.  Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

4. членовете на комитета/групата по условия на труд;

5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;

6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда обучение по безопасност и здраве при работа.

Заповед за видовете обучения и лицата, подлежащи на обучения;

–  Годишен план и програми за провеждане на обученията.

4.  Чл. 7. (1) Формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.

(2) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка.

(3) Програмите по ал. 2 се съобразяват с:

1. общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

2. входящото образователно равнище;

3. целите на обучението;

4. тематичните области на обучението;

5. продължителността на обучението – общо и по теми;

6. реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;

7. удостоверяване за преминал курс на обучение;

8. необходимата материална база за обучение.

(4) С колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към учебните програми.

(5) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:

1. за лицата по чл. 6, т. 1 – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

2. за лицата по чл. 6, т. 2 и 3 – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

3. за лицата по чл. 6, т. 4 – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);

4. за лицата по чл. 6, т. 5 и 6 – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

 

–  Годишен план и програми за провеждане на обученията, отговарящи на изискванията в ал. 1 ÷4;

Заповед за видовете обучения и лицата, подлежащи на обучения;

В годишния план за обучение трябва да се отразят сроковете и продължителността на обучението, които да съответстват на определените в ал. 5;

Препоръчително е по възможност годишният план да се съобрази с предстоящи или нови изменения и допълнения към нормативни актове, както и с натовареността на производствената програма.

В заповедта е добре да се отразят и изискванията, описани в чл. 9 от Наредбата.

5. Чл. 8. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от:

1. работодателите при спазване изискванията на наредбата;

2. юридически (ЮЛ) или физически лица (ФЛ), регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;

3. висши училища, професионални училища, гимназии или колежи и центрове за професионално обучение;

4. специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

(2) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“, съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, като с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към лицата.

(1) т1. Работодателят трябва да определи в дружеството си лица, отговарящи на изискванията в ал. 2. Тези лица трябва да докажат опита си в областта на ЗБУТ и като преподаватели чрез трудова книжка;

(1) т.2. За ЮЛ и ФЛ – доказват предмета на дейността си чрез дружествените документи и опита си, издадените удостоверения, протоколи и други документи, показващи активността на лицата в обучението по БЗР.

(1) т.3 – доказателство за тях са валидните  им акредитационни документи.

(1)т.4 – доказателство са договорите с тях и съответно спазени изисквания от специалните нормативни актове, свързани с противопожарна дейност, взривове и др.

(2) ФЛ, определени за обучаващи представят квалификационен документ с минимална степен „Бакалавър“ и съответно допълнителни квалификации и доказателство за трудов преподавателски опит от трудови договори, книжки и др.

6. Чл. 9. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 25 от2010 г. ) Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години и удостоверява условията по чл. 7 и 8.

Заповед за видовете обучения, в която  да са отразени и тези изисквания.
7.  Чл. 10. (1) Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.

(2) Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда:

1. при постъпване на работа;

2. при преместване на друга работа или промяна на работата;

3. при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;

4. периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

(3) Инструктажите по безопасност и здраве при работа са:

1. начален;

2. на работното място;

3. периодичен;

4. ежедневен;

5. извънреден.

Във връзка с изискването на чл. 2(2) от Наредбата  – изготвена Заповед за видовете инструктажи, в която са отразени изискванията в ал. 2 и 3
8. Чл. 11.(1) Работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на:

1. работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;

2. командировани работници и служители;

3. работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието;

4. лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията;

5. лица, с които се провежда производствена практика;

6. всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.

(2) Инструктажите по чл. 10, ал. 3 се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.

(3) При дейности с висок производствен риск и динамика в организацията на работа и технологията, инструктажите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 са с минимална продължителност, съгласно приложение № 3. За необхванатите в приложението дейности и видове работи, продължителността на инструктажа се определя от работодателя.

(4) В предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място.

(5) Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.

(6) Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя.

(1) т. 1 до 6 – за тази категория работещи е необходимо да се дефинира реда за провеждането на инструктажи в Заповед за видовете инструктажи по чл.10;

(2) Лицата, провеждащи инструктажите се определят в Заповедта за видовете инструктажи при съобразяване на изискванията към тях по отношение на тяхната квалификация и познаването на специфичните професионални рискове. Друго доказателство е валидно удостоверение или протокол за преминато обучение, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3. от Наредбата.

(3) Минималното времетраене на инструктажите по чл. 10, ал. 3 , т. 1 и 2 , отразено в Заповедта за видовете инструктажи трябва да отговаря на описаната продължителност в Приложение № 3 от Наредбата, а за всички останали случаи се определя но преценка на Работодателя.

(4) Едновременното провеждане на началния и инструктажа на работното място се определя в  Заповедта за видовете инструктажи от Работодателя.

5) Доказателство за провеждането на отделните видове инструктажи се документира в прошнуровани и прономеровани Книги за инструктаж, чиито реквизити, в зависимост от вида им, отговарят на описаните в Приложение № 1 от Наредбата. В Заповедта за видовете инструктажи трябва да се опише кой съхранява и за какъв срок книгите за инструктажите.

6)  Редът за инструктиране на външни лица се описва в Заповедта за видовете инструктажи или в отделна такава.

9.  Чл. 12.(1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 с оглед запознаването им с:

1. основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието;

2. вида и характера на извършваната работа;

3. специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите;

4. изискванията към тяхното поведение.

(2) Инструктажът по ал. 1 се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, в която се включват:

1. въпроси от общ характер:

а) характер на производството;

б) опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни – работно оборудване, машини, съоръжения и технологични процеси, фактори на работната среда и трудовия процес, използвани материали, пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, асансьори и др.), транспортни средства;

в) правила за организация на работа в предприятието и на работните места;

г) причини и характер на най-често допускани трудови злополуки, установени професионални заболявания, примери за допускани грешки и нарушения;

д) условия и ред за деклариране, установяване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните заболявания;

е) колективни средства за защита и лични предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло;

ж) правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа;

з) безопасност на движението в района на предприятието и извън него;

и) запознаване с плановете за действие при пожар или авария;

й) начините за безопасна евакуация на работниците, служителите и временно пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация;

2. въпроси, свързани със съответната дейност или професия:

а) конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи;

б) работни места, при които съществува опасност от възникване на аварии и повреди;

в) енергийни уредби и съоръжения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлоатация;

г) съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и последващо въздействие;

д) знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и изисквания за специфично поведение на работещите;

е) пожарна и взривна опасност на работните места в района на предприятието, мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им;

ж) транспорт на хора, на материали и готова продукция;

з) съхраняване на опасни химически вещества и препарати, начин за безопасна работа с тях, вкл. и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане, разопаковане, смесване и разпиляване, използване на корозивни материали и др.;

и) конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието и други специфични правила и изисквания;

3. въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган.

(3) Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която се съхранява в личното досие на работещия.

– Програма за провеждане на начален инструктаж, отразяваща изискванията на ал.2, т. 1 до 3, съобразени със спецификата на производствените процеси.

– Книга за начален инструктаж – прономерована и прошнурована, с реквизити, отговаряща на Приложение № 1 от Наредбата.

– Служебна бележка, съгласно  Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3

10. Чл. 13. (1) Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

(2) На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

(3) В случаите по ал. 2 работодателят определя: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя.

(4) Работниците и служителите по ал. 2 се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

(5) Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.

(6) Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност.

(7) Допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж (приложение № 1).

  

– Изискванията за този вид инструктаж, сроковете за провеждането му, продължителността, работните места и лицата подлежащи на обучение се описват в Заповедта за видовете инструктажи.

– За лицата по ал. 3 се изготвя учебна програма с продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Минималното времетраене на инструктажите по чл. 10, ал. 3 , т. 1 и 2 , отразено в Заповедта за видовете инструктажи трябва да отговаря на описаната продължителност в Приложение № 3 от Наредбата, а за всички останали случаи се определя но преценка на Работодателя.

– Изпитен протокол за всяко лице се съхранява в досието му.

–  Допуснатите лица до работа се регистрират в Книга за инструктаж по БЗР(Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж) – прономерована и прошнурована, с реквизити, отговаряща на Приложение № 1 от Наредбата.

11.  Чл. 14.(1) Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

(2) Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

(3) Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.

(4) Периодичният инструктаж се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска.

(5) Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа.

– Изискванията за този вид инструктаж, сроковете за провеждането му, продължителността, работните места и лицата  се описват в Заповедта за видовете инструктажи.

– Инструктираните лица се регистрират в Книга за инструктаж по БЗР(Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж)– прономерована и прошнурована, с реквизити, отговаряща на Приложение № 1 от Наредбата.

– периодичният инструктаж се съвместява с предпътен за  водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.) и  се документира в прономерована и прошнурована Книга за ежедневен инструктаж, с реквизити, отговаряща на Приложение 1 от Наредбата.

12.  Чл. 15.(1) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2010 г. ) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

(2) За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.

(3) Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя.

 Изискванията за този вид инструктаж, сроковете за провеждането му, продължителността, работните места и лицата се описват в Заповедта за видовете инструктажи.

– Инструктираните лица се регистрират в Книга за ежедневен инструктаж по БЗР – прономерована и прошнурована, с реквизити, отговаряща на Приложение №1 от Наредбата.

–  предпътният инструктаж се съвместява с периодичния за  водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.) и  се документира в Книга за ежедневен инструктаж по БЗР – прономерована и прошнурована, с реквизити, отговаряща на Приложение № 1 от Наредбата.

Препоръчително е за изолирани случаи, когато има работещи на отдалечени работни места да се направи записване на провеждането на тези инструктажи чрез видеовръзка и регистриране едновременно от двете страни. Тези въпроси са уредени само в Наредба №13 от 30.12.2005 г за осигуряване на ЗБУТ в железопътния транспорт (обн.ДВ, бр.12/07.02.2006г)
13. Чл. 16.(1) Извънреден инструктаж се провежда:

1. след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;

2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;

3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;

4. по предписание на контролен орган.

(2) Извънреден инструктаж се провежда и с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.

(3) По преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

(4) Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

– Изискванията за този вид инструктаж, сроковете за провеждането му, продължителността, работните места и лицата подлежащи на обучение се описват в Заповедта за видовете инструктажи.

– Програма за провеждане на инструктажа, съобразена с повода за инструктажа.

– Инструктираните лица се регистрират в Книга за инструктаж по БЗР(Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж)– прономерована и прошнурована, с реквизити, отговаряща на Приложение № 1 от Наредбата.

 

 

 

 

За по добро разбиране и прилагане на Наредбата е добре да се изясни за лицата, обекта на тази Наредба, разликата между обучение и инструктаж.